top of page

Organizácia vzdelávania

Vzdelávanie SAPUL je prístupné len členom SAPUL.


Členom SAPUL sa môže stať osoba staršia 18 rokov absolvovaním kurzu prvého klasifikačného stupňa.


O členstvo možno požiadať na základe písomnej prihlášky, v ktorej sa záujemca zaviaže plniť si povinnosti podľa stanov a ostatných predpisov SAPUL.

ČAKATEĽ

  • Negatívny z praktickej časti (metodický/pedagogický výstup) – nedostáva preukaz a výstup si musí opraviť do 1 kalendárneho roka. V prípade opakovaného neúspechu, alebo ak si skúšku neopraví v stanovenom termíne, musí absolvovať preškoľovací kurz so všetkými skúškami.

  • Negatívny z technickej časti – dostáva členský preukaz, ale skúšky si musí opraviť do 2 kalendárnych rokov. V prípade opakovaného neúspechu, alebo ak si skúšku neopraví v stanovenom termíne, musí sa zúčastniť tréningu s opravnými skúškami.

ČLEN

  • Členom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala predpísané skúšky na vzdelávacích kurzoch.

  • Úspešným absolvovaním kurzu získava kurzant členský preukaz, certifikát o absolvovaní kurzu a licenciu na 3 kalendárne roky počas ktorých musí absolvovať kurz vyššieho kvalifikačného stupňa. V prípade, že tento kurz neabsolvuje, musí absolvovať doškoľovací kurz, v opačnom prípade mu nebude vystavená členská známka.

VÝNIMKY

  • Ak kurzant preruší kurz zo zdravotných dôvodov – musí kurz ukončiť v lehote do 2 kalendárnych rokov (na kurz nastúpi deň po tom ako pôvodný kurz prerušil), v prípade, že si kurz nedokončí, tak sa musí zúčastniť nového kurzu.

  • V prípade, že sa kurz s opravnými skúškami v danom roku neorganizuje, opravné lehoty sa automaticky predlžujú.

Comentários


bottom of page