SAPUL uzatvorila spoluprácu so SLA v súlade so zákonom a neporušila GDPR svojich členov

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z. (SAPUL) upozorňuje na šírenie fám slovenským mediálnym priestorom. Rozhodnutie o spolupráci Slovenskej asociácie učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z. (SAPUL) a Slovenskej lyžiarskej asociácie, o.z. (SLA) je v plnej kompetencii štatutárneho orgánu SAPUL a je v plnom súlade so zákonom o združovaní občanov. Práva členov SAPUL na ochranu osobných údajov vstupom SAPUL do SLA žiadnym spôsobom neboli porušené.


Poslaním SAPUL je združovať učiteľov lyžovania s cieľom presadzovať a všestranne hájiť ich záujmy a šíriť povedomie o spoločenskom význame výuky lyžovania a profesie učiteľa (inštruktora) lyžovania v slovenskom športovom dianí a v širokej verejnosti. [1]


Z poslania SAPUL vyplývajú, okrem iného, úlohy, ktoré vedú k všestrannej spolupráci s ostatnými spolkami, združeniami a športovými spoločenstvami doma aj v zahraničí. A zároveň spolupracovať s príslušnými orgánmi a organizáciami na normatívnych opatreniach a predpisoch týkajúcich sa rozvoja a regulácie vykonávania profesie učiteľa snežných športov. [2]


Rozhodnutie o spolupráci Slovenskej asociácie učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z. (SAPUL) a Slovenskej lyžiarskej asociácie, o.z. (SLA) je v plnej kompetencii štatutárneho orgánu SAPUL, a je v plnom súlade so zákonom o združovaní občanov. [3]


Takéto rozhodnutie neurobil SAPUL prvýkrát vo svojej histórii, robil tak opakovane, keď 06. mája 1993 SAPUL vstúpil do ISIA a v roku 2003 vystúpil z INTERSKI SR. Na toto rozhodnutie nepotrebuje štatutárny orgán osobitný súhlas každého člena SAPUL, rovnako ako športové kluby vstupujú alebo vystupujú zo športových zväzov a organizácií bez osobitných súhlasov každého jedného člena. Stalo sa tak napríklad 1. decembra 2020, kedy vystúpilo niekoľko klubov zo SLA a vstúpilo do ZSL bez toho, aby o tom informovali svojich členov a tí zostali počas zimnej sezóny bez klubovej príslušnosti.


Spolupráca SAPUL a SLA je výsledkom dlhých rokovaní s cieľom zjednotiť metodiku vzdelávania profesionálnych inštruktorov a trénerov lyžovania a snowboardingu. Je zrejmé, že členovia SAPUL nestrácajú, naopak získavajú ďalšie výhody plynúce z tejto spolupráce. Pre rozvoj spolupráce a možnosť zastupovať záujmy SAPUL a inštruktorov lyžovania aj na konferencii SLA bolo nutné vstúpiť do SLA aj s členmi SAPUL. V opačnom prípade by SAPUL nemala právo účasti na konferencii SLA, kde by mohla obhajovať svoje ciele a rozvoj na najvyššom orgáne SLA.


BOLI PORUŠENÉ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Práva členov SAPUL na ochranu osobných údajov vstupom SAPUL do SLA žiadnym spôsobom neboli porušené. SAPUL vstúpila do SLA na základe zmluvy o poskytovaní služieb, na základe ktorej sa SLA zaviazala poskytovať SAPUL služby spočívajúce v podpore vzdelávania, lektorovania, komplexnej výučby a aktívnej spolupráce na budovaní lyžiarskej a snowboardovej gramotnosti na Slovensku.


Riadne poskytovanie služieb a vzájomná spolupráca vyžadujú okrem iného aj spracúvanie osobných údajov členov, zamestnancov a klientov SAPUL, ktoré bude pre SAPUL vykonávať SLA. S ohľadom na vyššie uvedené uzatvorili v režime Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a v spojení so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., v platnom znení, zmluvu o spracúvaní osobných údajov.


OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV S
.
• 267KB

Osobné dáta členov SAPUL boli poskytnuté sprostredkovateľovi (SLA) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (SAPUL) podľa § 42 odseku 4 písmena a). [4]

SLA má navyše ustanovenú zodpovednú osobu v zmysle § 44, 45 a 46 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Ako mohol SAPUL poskytnúť osobné údaje tretej strane bez súhlasu jej členov?

Prevádzkovateľ osobných údajov (SAPUL) môže za okolností definovaných v § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť sprostredkovateľa (SLA) spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby. O tomto SAPUL informoval na svojich stránkach a sociálnych sieťach. [5]


ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa písmena c) a f) odseku 1 § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, a ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnuté pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa (SAPUL) alebo tretej strany.


V prípade uplatnenia právneho nároku za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou môže prevádzkovateľ (SAPUL) alebo sprostredkovateľ (SLA) obmedziť rozsah povinnosti a práv podľa § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29. [6]


Súčasne je na mieste zdôrazniť, že každý člen SAPUL má zákonnými normami jasne definované svoje práva najmä podľa § 20 a § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


SAPUL ako aj SLA spracúvajú osobné údaje výhradne v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov najmä podľa § 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13.


Za akým účelom a akým právom bude SLA spracúvať osobné údaje členov SAPUL?

Na základe uzavretej Zmluvy o spolupráci medzi SAPUL a SLA sa stáva SLA podľa čl. 28 Nariadenia sprostredkovateľom osobných údajov členov SAPUL, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov svojich členov.


Osobné údaje členov SAPUL a SLA budú spracúvané z dôvodu:

  • v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vedenia pedagogickej dokumentácie na základe predmetného zákona;

  • za účelom vystavenia osvedčenia o vzdelávacej aktivite, vystavenia členského preukazu inštruktora lyžovania alebo snowboardingu;

  • za účelom vystavenia členského preukazu člena SLA;

  • e–mailové zasielanie ponúk organizovaných kurzov SAPUL pre zvýšenie kvalifikácie, doškolenie a preškolenie členov;

  • zabezpečenia práv a povinností členov podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení;

  • zabezpečenia práv a povinností podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení;

  • zabezpečenia plnenia zmluvných podmienok podľa horeuvedenej zmluvy;

  • reklamnej, propagačnej, marketingovej činnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.


Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že tvrdenia, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, sa nezakladajú na reálnom právnom základe. SAPUL spoluprácou so SLA neporušuje svoje stanovy, zákon a občianske a členské práva svojich členov, ale naopak pokračuje v napĺňaní základných úloh, cieľov a princípov, na ktorých bolo toto občianske združenie v roku 1991 založené, a to plne v literách zákona.[1] Stanovy SAPUL: článok II. odsek 1 písmeno a) a b).
[2] Stanovy SAPUL: článok II. odsek 2 písmeno k) a o).
[3] Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov § 16 odsek:Združenia môžu medzi sebou uzavierať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmu. Na platnosť zmluvy treba písomnú formu.“
[4] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (4) Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov obsahuje najmä: „a) systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účel spracúvania osobných údajov vrátane uvedenia prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ,“
[5] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 34 odsek 1: „Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.“
[6] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 30 odsek 1 písmeno j).