Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)


Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 


Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL), Tatranská Lomnica 13, 059 60  Vysoké Tatry, IČO: 17084423, DIČ:  2021462883


Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
Anita Jezerčáková, e mail: anita.jezercakova@sapul.sk

 

 

I. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov záujemcov o kurzy  v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vedenia pedagogickej dokumentácie na základe predmetného zákona.

Za účelom  vystavenia osvedčenia o  vzdelávacej aktivite, vystavenia členského preukazu učiteľa lyžovania alebo snowboardingu, e–mailové zasielanie ponúk organizovaných kurzov pre zvýšenie kvalifikácie, doškolenie a preškolenie členov.
 
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

II. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú:  záujemcovia o kurzy, členovia SAPULu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,  štátna príslušnosť, národnosť, identifikácia zákonných zástupcov žiaka (meno a priezvisko,  trvalé bydlisko, telefónny kontakt)

 

III. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
   

 2. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)
   

 3. Doba uchovávania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údajepo dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - po dobu trvania členstvaodo dňaprihlásenia sa za člena Sapulu podpísaním prihlášky.
   

 4. Profilovanie
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
   

 5. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu:  sapul@sapul.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
   

 6. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020