Stiahnite si Flash player pre lepší zážitok.

O nás

Nová akreditácia  Sapul   2016 - 2021  schválená na zasadnutí akreditačnej komisie v apríli  2016 , bola  vydaná  dňa 06.10.2016 .
Akreditácia pre inštruktora lyžovania   I.- III. kvalifikačný stupeň


Akreditácia pre inštruktora snowboardingu  I.-III.kvalifikačný stupeň
 

S T A N O V Y


Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu Úroveň športu je jedným zo základných znakov vyspelosti spoločenského života. Lyžovanie tvorí organickú súčasť športového diania. SAPUL si kladie za cieľ skvalitniť výuku učiteľov lyžovania a snowboardingu na Slovensku. Chce významne prispievať k celkovej reprezentácii našej národnej športovej vyspelosti doma i vo svete. Svojim poslaním prispieva k utužovaniu priateľstva medzi národmi a národnosťami.
 

I. Názov, sídlo, postavenie

 1. Názov organizácie: Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, (ďalej len "SAPUL").
 2. SAPUL je dobrovoľnou, záujmovou a výberovou organizáciou, ktorá združuje učiteľov lyžovania, snowboardingu a učiteľov ktorí vyučujú alternatívne formy pohybu na snehu a títo vykonávajú výuku ako svoje povolanie.
 3. SAPUL je nezávislou, demokratickou, otvorenou a samostatnou organizáciou s plnou právnou subjektivitou.
 4. Sídlom SAPUL je Tatranská Lomnica č. 13, Vysoké Tatry.

II. Poslanie a úlohy
 1. Poslaním SAPUL je:
  1. združovať učiteľov lyžovania a snowboardingu s cieľom presadzovať a všestranne hájiť ich záujmy
  2. šíriť povedomie o spoločenskom význame výuky a profesie učiteľa lyžovania a snowboardingu v slovenskom športovom dianí a v širokej verejnosti.

 2. Z poslania vyplývajú tieto úlohy:
  1. zastupovať záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a iným štátnym orgánom, osobám a organizáciám doma ako aj vo vzťahu k osobám a k ustanovizniam v zahraničí
  2. pripravovať a realizovať vzdelávanie učiteľov a ich doškoľovanie
  3. v ich záujme zabezpečovať plnenie ich potrieb a úloh
  4. zabezpečovať propagáciu vlastnej výuky doma i v zahraničí
  5. vykonávať vedecko-výskumnú činnosť v oblasti výuky, organizovať semináre, sympoziá, konferencie a ďalšie podujatia
  6. na vedeckej báze skvalitňovať výuku lyžovania a snowboardingu využitím najnovších metodických a didaktických poznatkov ako aj najlepších zahraničných skúsenosti v tejto oblasti
  7. ochraňovať práva svojich členov na strane jednej a zamedzovať nekvalifikovanú a neodbornú výuku na strane druhej
  8. vypracovávať a dosledne uplatňovať technicko-metodické zásady výuky a ostatnej činnosti
  9. viesť evidenčné a štatistické podklady o svojej činnosti
  10. zabezpečovať expertnú a edičnú činnosť (vydávanie bulletinu, časopisu, ročenky a neperiodických tématických publikácií)
  11. všestranne spolupracovať s ostatnými spolkami, združeniami a športovými spoločenstvami v SR i v zahraničí
  12. reprezentovať najnovšiu svetovú metodológiu výuky v zahraničí a v medzinárodných organizáciách, na tento účel uzatvárať bilaterálne a multilaterálne dohody
  13. účinne zabezpečovať spoločensko-právnu ochranu svojich členov
  14. kvalifikovane vyjadrovať sa k otázkam medzinárodných stykov v oblasti športového diania
  15. spolupracovať s príslušnými orgánmi ustanovizňami, rozhlasovými, televíznymi organizáciami, filmom, videom, tlačou, ako aj ďalšími subjektami, ktoré sa podieľajú na rozvoji športového diania
  16. plniť ďalšie ciele v súlade s poslaním a úlohami SAPUL


III. Členstvo

 1. Členstvo v SAPUL je individuálne alebo čestné
 2. Individuálnym členom sa môže stať každý jednotlivec, ktorý dovŕšil 18 rokov a úspešne absolvoval predpísané skúšky na vzdelávacích kurzoch uznaných SAPUL-om. Náplň a rozsah vzdelávania upravuje doplnok k stanovám - Vzdelávanie a skúšky. O členstvo možno požiadať na základe písomnej prihlášky, v ktorej sa záujemca zaviaže plniť si povinnosti podľa stanov a ostatných predpisov SAPUL.
 3. Čestným členom SAPUL sa môže stať jednotlivec, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj výuky lyžovania a snowboardingu, o členstve ktorého rozhodol príslušný orgán SAPUL.
 4. Členstvo v SAPUL je dobrovoľné
  Práva a povinnosti člena sú:
  1. voliť a byť volený do všetkých orgánov SAPUL
  2. podieľať sa na činnosti SAPUL a na výsledkoch tejto činnosti
  3. obracať sa s otázkami, návrhmi a sťažnosťami na orgány SAPUL
  4. využívať výhody členov SAPUL
  5. platiť ročné členské príspevky
  6. plniť záväzky a úlohy vyplývajúce zo stanov, organizačného poriadku a ďalších predpisov a uznesení SAPUL

 5. Členstvo v SAPUL zaniká:
  1. písomným oznámením člena, že vystupuje zo SAPUL
  2. vylúčením člena (zrušením členstva)
  3. úmrtím člena (práva a záväzky v tomto prípade neprechádzajú na dedičov)
  4. zánikom SAPUL

 6. Členstvo sa zruší, ak člen obzvlášť hrubým spôsobom poruší základné princípy činnosti SAPUL, alebo si neplní členské povinnosti. O zrušení členstva rozhoduje Valné zhromaždenie. SAPUL v tajnom hlasovaní na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov. Podrobnejší postup konania o vylúčení člena (zrušení členstva) upraví organizačný poriadok SAPUL.

IV. Organizačná štruktúra

 1. Orgány SAPUL sú:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Rada
  3. Sekretariát
  4. Dozorná Rada
  5. Pomocné orgány

 2. Najvyšším orgánom SAPUL je Valné zhromaždenie, ktoré raz za tri roky zvoláva prezident SAPUL. V mimoriadnych prípadoch zvoláva Valné zhromaždenie prezident kedykoľvek, ak o to požiada najmenej jedna polovica všetkých členov SAPUL. Valné zhromaždenie volí najmenej 5-člennú Radu, ktorej prácu riadi prezident alebo ním poverený člen Rady. Rada je volená hlasovaním Valného zhromaždenia na dobu troch rokov. Valné zhromaždenie odvoláva členov Rady a rozhoduje o ďalších zásadných otázkach členstva. Rada zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu SAPUL. Rada zabezpečuje činnosť SAPUL, ktorá najmä posudzuje správu o činnosti Rady predkladanú Valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach činnosti SAPUL, volí prezidenta SAPUL, schvaľuje stanovy a ich doplnky a zmeny, prijíma a mení ostatné predpisy SAPUL.
 3. Výkonnou jednotkou SAPUL je Sekretariát SAPUL. Činnosť Sekretariátu zabezpečuje sekretár a pracovníci (administratívna zložka). Sekretár SAPUL je menovaný prezidentom. Sekretár nie je členom Rady. Sekretár vedie bežnú ekonomickú, administratívnu, organizačnú a právnu agentu SAPUL. Zúčastňuje sa na rokovaní Rady, ktorej je za svoju činnosť zodpovedný.

V. Hospodárenie

 1. Finančným a majetkovým základom SAPUL, ktorý spravuje sekretariát sú:
  1. členské príspevky
  2. dotácie zo štátneho rozpočtu
  3. dotácie sponzorov
  4. príjmy z činnosti
  5. dary, odkazy, dedičstvá
  6. iný majetok

 2. SAPUL hospodári samostatne podľa rozpočtu, ktorý zostavuje sekretariát. O spôsobe jeho tvorby a použitia rozhoduje Rada. Hospodárenie SAPUL upravujú všeobecne závazné právne predpisy.
 3. SAPUL samostatne rozhoduje o spôsobe použitia výnosov zo svojej činnosti ako aj o úhrade prípadných strát. Zisky z vlastnej činnosti patria výlučne SAPUL (zo vzdelávania, z edičnej, expertnej a inej činnosti).

VI. Niektoré osobitné ustanovenia

 1. V rámci SAPUL sa môžu vytvárať ďalšie orgány a sekcie, ich vznik schvaľuje Rada SAPUL nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, tieto zložky delegujú svojich zástupcov do Rady SAPUL.
 2. Sekretariát môže so súhlasom Rady rozšíriť počet pracovníkov podľa možnosti a úmerne k potrebám úloh zabezpečovaných SAPUL.
 3. Pracovno-právne vzťahy pracovníkov sekretariátu upravuje Zákonník práce a súvisiace predpisy.
 4. V mene SAPUL koná prezident a sekretár SAPUL.
 5. SAPUL uzatvára podľa platných predpisov zmluvy a dohody s organizáciami, orgánmi a osobami v tuzemsku i v zahraničí.
 6. SAPUL vykonáva v rozsahu svojho poslania a predmetu činnosti vlastnú športovo-organizačnú a hospodársku činnosť.
 7. Podrobnosti činnosti SAPUL v celkovej organizačnej, obsahovej, ekonomickej, rokovacej a volebnej oblasti upravia osobitné predpisy SAPUL, najmä volebný, organizačný poriadok, rokovací poriadok a iné vnútro organizačné normy.

VII. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, o ktorom rozhodne Valné zhromaždenie združenia
  2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 2. Pri zániku združenia s právnym nástupníctvom dochádza k univerzálnej sukcesii práv a povinností zanikajúceho združenia na nástupnícke združenie. Pri zániku združenia rozpustením sa vykoná majektové vyrovnanie podľa čl. VIII.

VIII. Majetkové vyrovnanie - likvidácia

 1. Likvidáciu vykonáva likvidátor vymenovaný valným zhromaždením. Ak likvidátor nie je vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje likvidátora súd. Člen združenia, ktorého súd vymenoval za likvidátora, sa nemôže vzdať funkcie. Može však podať návrh na súd, ktorý ho vymenoval, o odvolanie z funkcie likvidátora, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby ju vykonával. Ak je likvidátorom právnická osoba, vykonáva v jej mene posobnosť likvidátora štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu spoločne, ak združenie neurčí inú fyzickú osobu, ktorá bude za ňu posobnosť likvidátora vykonávať. Fyzické osoby, ktoré vykonávajú pôsobnosť likvidátora za právnickú osobu, sa zapisujú do obchodného registra podľa § 28 ods. 6 Obch. zák.
 2. V prípade zrušenia združenia súdom vymenuje likvidátora súd spôsobom podľa odseku 1.

 

Venuj/-te 2 %
Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane


Priatelia, učitelia, majitelia LaSS, daňoví poplatníci :-)

Lyže a Snowboard, náročný systém vzdelávania, jeho jedinečnosť na Slovensku a prvenstvo vo východnej Európe je to, čo nás neustále ženie vpred.

Každá, každý z Vás či už sám, alebo za pomoci svojich priateľov, rodičov - platiteľov dane na území SR, môže pomôcť sebe, ako aj nášmu združeniu Únia LaSS v zlepšení finančnej situácie. Prostriedky získané z takýchto zdrojov budú opätovne použité pre Vaše osobné vzdelávanie a doškoľovanie.

Verím, že túto iniciatívu pochopíte správne a hlavne pozitívne. V prípade ďalších informácií volaj/-te sekretariát Únie LaSS. Tvoje, Vaše 2% pre Úniu lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska nám pomôžu rozvíjať kvalitu masového lyžovania a snowboardingu deti a mládeže na celom Slovensku.

Zúčastni /-te sa budúcich školení organizovaných ÚNIOU LaSŠ s výhodou cenovej úľavy.

Pavelka Jaroslav
Prezident ÚNIE LaSS

Anita Jezerčáková
sekretariát ÚNIE LaSŠ
tel.č.: 0905 415 955
fax: 052-478 1471