Lektori Sapul 2019

TROJSTUPŇOVÉ

VZDELÁVANIE

SAPUL je jediným vzdelávacím zariadením na Slovensku, ktoré zabezpečuje kontinuitu vzdelávania učiteľov snežných športov v rámci Európskej únie a sveta. Vzdelávanie SAPUL je výlučne duálnym vzdelávaním a je postavené na štruktúre troch základných stupňov v súlade s kritériami minimum štandardu ISIA.

 

SAPUL ako jediné vzdelávacie zariadenie ponúka svojim absolventom po každom pozitívne ukončenom vzdelávacom stupni adekvátny certifikát, ktorý je plnohodnotne uznávaný v rámci Slovenska a najvyšší stupeň s ukončenou EUROSECURITY skúškou a EUROTESTOM = ISIA SKITESTOM je plne uznaný v ostatných členských štátoch EÚ a ISIA.

 

Certifikát o úspešnom ukončení je možné získať od 18 rokov.

KURZY
SNOWBOARDINGU
KURZY
LYŽOVANIA
ODBORNÉ
PREDNÁŠKY
MEDZINÁRODNÝ
CERTIFIKÁT
ZĽAVY Z
KURZOVNÉHO
GOPR2451_1574269582075_high.jpg
PRACOVNÉ PONUKY

Otázky & odpovede

Prečo vzdelávanie?


Každá odborná činnosť vyžaduje kvalifikáciu a všeobecne uznávanú úroveň znalostí, ktorej garantom je odborná vzdelávacia inštitúcia, poprípade štát. Rovnako ako iné odborné a remeselné činnosti vykonávané za účelom podnikania, je aj výuka snežných športov činnosťou, ktorá vyžaduje odborné znalosti a schopnosti. SAPUL je jedinou vzdelávacou organizáciou na Slovenskom trhu, ktorá ponúka kontinuitu všeobecne uznávaného vzdelávania na území Európskej únie a ostatných členských štátoch ISIA. Úroveň vzdelávania SAPUL je stanovená legislatívnymi ako aj komerčnými požiadavkami zo strany Ministerstva školstva SR, lyžiarskych škôl združených v Únii LaSŠ a taktiež ISIA MINIMUMSTADARDom. Práve vďaka väzbám na medzinárodné štruktúry je SAPUL schopná svojim absolventom zabezpečiť úroveň vzdelania s ktorým sa uplatnia nie len na domácom, ale aj zahraničnom trhu. SAPUL v spolupráci s Úniou LaSŠ SLovenska svojim absolventom garantuje pracovné uplatnenie v niektorej z členckých škôl Únie LaSŠ už po úspešnom absolvovaní prvého kvalifikačného stupňa v systéme vzdelávania. Úroveň vzdelania, tak ako aj v iných prípadoch, má význam pri uplatňovaní na pracovnom trhu. Majitelia a vedúci lyžiarskych a snowboardových škôl vždy uprednostnia a zvýhodnia zamestnancov s vyššou a kvalitnejšou úrovňou vzdelania.
Ako sa môžem stať učiteľom snežných športov?


Prvým krokom k dosiahnutiu medzinárodne uznaného vzdelania učiteľa snežných športov a získaniu ISIA známky je prihlásiť sa na kurz I. kvalifikačného stupňa. Už po absolvovaní I. stupňa obdržia úspešní absolventi členský preukaz Slovenskej asociácie učiteľov lyžovania a snowboardingu a osvedčenie o absolvovaní príslušného kurzu.
Čo znamenajú jednotlivé stupne?


Vzdelávanie SAPUL je podľa modelu alpských krajín rozdelené do 3 základných stupňov, ktoré sa sústreďujú na výuku začiatočníkov, pokročilých a majstrovskú triedu. Aj napriek tomu, že SAPUL svojim absolventom vydáva osvedčenia o absolvovaní kurzu už po absolvovaní prvého kvalifikačného stupňa, z pohľadu MINIMUMSTANDARDu ISIA sa za učiteľa snežných športov považuje len učiteľ s ukončeným vzdelávacím procesom. Jednotlivé stupne vo vzdelávaní majú teoretický ale aj praktický význam. Náročnosť výuky v praxi sa odráža aj na náročnosti jednotlivých kurzov, pričom vo vyšších stupňoch sa nesleduje len správny metodický výstup ale aj technika voľnej jazdy.
Je toto vzdelávanie uznávané? Uznajú mi ho aj v zahraničí?


Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je ako jediná organizácia na Slovensku členom medzinárodnej organizácie učiteľov snežných športov ISIA a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR je akreditovaným vzdelávacím zariadením. SAPUL ako jediná organizácia na Slovensku svojim absolventom ponúka kvalitné a komplexné vzdelanie, ktoré je uznané na území Slovenskej republiky, a to komerčným sektorom, tak aj štátnou správou, ale aj vzdelanie, ktoré je uznávané v členských krajinách EÚ a ostatných členských krajinách združených v ISIA.
Uznáva SAPUL kurzy aj od iných inštitúcií?


Vzdelávania SAPUL sa môžu zúčastňovať výhradne členovia SAPUL. Vstup do vzdelávania SAPUL z iných vzdelávacích inštitúcií je možný len po absolvovaní preškoľovacieho kurzu, ktorého cieľom je preverenie uchádzačových schopností a vedomostí so štandardmi SAPUL. Na preškoľovací kurz sa môžu prihlásiť členovia organizácií s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok s úspešne ukončeným I. kvalifikačným stupňom.

  • Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA)
  • Snowboardovej asociácie Slovenska (SAS)
SAPUL uznáva vzdelanie zo vzdelávacích inštitúcií združených v ISIA.

ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA

Štruktúra vzdelávania SAPUL je postavená na troch stupňoch podľa minimum štandardu ISIA a požiadavkách EÚ. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu získavajú absolventi každého kvalifikačného stupňa právoplatný certifikát. Vzdelávací proces je zavŕšený ISIA SKITESTOM / EUROTESTOM, ktorý podľa vzoru francúzskeho práva stojí nad jednotlivými kvalifikačnými stupňami a je plne uznaný v rámci EÚ a členských štátoch ISIA.

 
I. STUPEŇ
II. STUPEŇ
III. STUPEŇ

kurz / skúška

stupeň

ISIA standard

alebo

KURZ "A" - ZÁVEREČNÁ ČASŤ

záverečná časť celého vzdelávania

EUROSECURITE

aplin kurz II. / lavínový kurz II.

ISIA SKITEST / EUROTEST

slalomový kurz II.

1. STUPEŇ

SAPUL "C"

2. STUPEŇ

SAPUL "B"

3. STUPEŇ

SAPUL "A"

ÚROVEŇ EÚ

 

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškoľovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškoľovacie kurzy trvajú spravidla 3 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa snežných športov nevyhnutné.

Organizácia vzdelávania
  • Vzdelávanie SAPUL je prístupné len členom SAPUL.

  • Členom SAPUL sa môže stať osoba staršia 18 rokov úspešným absolvovaním kurzu prvého klasifikačného stupňa.

  • O členstvo možno požiadať na základe písomnej prihlášky, v ktorej sa záujemca zaviaže plniť si povinnosti podľa stanov a ostatných predpisov SAPUL.

Čakateľ
Člen
Výnimky
 

Pracovné uplatnenie

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí. V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2020