SAPUL | Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu ako jediná vzdelávacia organizácia na Slovensku poskytuje svojim absolventom kontinuitu všeobecne uznávaného vzdelávania v rámci Európskej únie a sveta. 

Trojstupňové vzdelávanie

SAPUL je jediným vzdelávacím zariadením na Slovensku, ktoré zabezpečuje kontinuitu vzdelávania učiteľov snežných športov v rámci Európskej únie a sveta. Vzdelávanie SAPUL je výlučne duálnym vzdelávaním a je postavené na štruktúre troch základných stupňov v súlade s kritériami minimum štandardu ISIA.

 

SAPUL ako jediné vzdelávacie zariadenie ponúka svojim absolventom po každom pozitívne ukončenom vzdelávacom stupni adekvátny certifikát, ktorý je plnohodnotne uznávaný v rámci Slovenska a najvyšší stupeň s ukončenou EUROSECURITY skúškou a EUROTESTOM = ISIA SKITESTOM je plne uznaný v ostatných členských štátoch EÚ a ISIA.

 

Certifikát o úspešnom ukončení môže získať len osoba po dovŕšení 18 rokov.

Prečo vzdelávanie?

Chcem sa stať učiteľom snežných športov. Čo pre to musím urobiť?

Čo znamenajú jednotlivé stupne?

Je toto vzdelávanie uznávané? Uznajú mi ho aj v zahraničí?

Uznáva SAPUL kurzy aj od iných inštitúcií? 

ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA

Štruktúra vzdelávania SAPUL je postavená na troch stupňoch podľa minimum štandardu ISIA a požiadavkách EÚ. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu získavajú absolventi každého kvalifikačného stupňa právoplatný certifikát. Vzdelávací proces je zavŕšený ISIA SKITESTOM / EUROTESTOM, ktorý podľa vzoru francúzskeho práva stojí nad jednotlivými kvalifikačnými stupňami a je plne uznaný v rámci EÚ a členských štátoch ISIA.

 
I. STUPEŇ
II. STUPEŇ
III. STUPEŇ

kurz / skúška

hod.

stupeň

ISIA standard

96

alebo

alebo

50 / 30

146

106

2. STUPEŇ

SAPUL B

SKRÁTENÝ KURZ "A" SNOWBOARD (druhé náradie)

skrátený metodický kurz

ALPIN KURZ I. / LAVÍNOVÝ KURZ I.

časť kurzu "A"

SLALOMOVÝ KURZ I.

časť kurzu "A"

50

50

50

KURZ "A" - ZÁVEREČNÁ ČASŤ

záverečná časť celého vzdelávania

EUROSECURITE

aplin kurz II. / lavínový kurz II.

ISIA SKITEST / EUROTEST

slalomový kurz II.

90

6 dní

4 + 3

ÚROVEŇ EÚ

3. STUPEŇ

SAPUL A

 
DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškoľovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškoľovacie kurzy trvajú spravidla 3 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa snežných športov nevyhnutné.

Organizácia vzdelávania

 • Vzdelávanie SAPUL je prístupné len členom SAPUL.

 • Členom SAPUL sa môže stať osoba staršia 18 rokov úspešným absolvovaním kurzu prvého klasifikačného stupňa.

 • O členstvo možno požiadať na základe písomnej prihlášky, v ktorej sa záujemca zaviaže plniť si povinnosti podľa stanov a ostatných predpisov SAPUL.

ČAKATEĽ

 • Negatívny z praktickej časti (metodický/pedagogický výstup) – nedostáva preukaz a výstup si musí opraviť do 1 kalendárneho roka. V prípade opakovaného neúspechu, alebo ak si skúšku neopraví v stanovenom termíne, musí absolvovať preškoľovací kurz so všetkými skúškami.

 • Negatívny z technickej časti – dostáva členský preukaz, ale skúšky si musí opraviť do 2 kalendárnych rokov. V prípade opakovaného neúspechu, alebo ak si skúšku neopraví v stanovenom termíne, musí sa zúčastniť tréningu s opravnými skúškami.

ČLEN

 • Členom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala predpísané skúšky na vzdelávacích kurzoch.

 • Úspešným absolvovaním kurzu získava kurzant členský preukaz, certifikát o absolvovaní kurzu a licenciu na 3 kalendárne roky počas ktorých musí absolvovať kurz vyššieho kvalifikačného stupňa. V prípade, že tento kurz neabsolvuje, musí absolvovať doškoľovací kurz, v opačnom prípade mu nebude vystavená členská známka.

VÝNIMKY

 • Ak kurzant preruší kurz zo zdravotných dôvodov – musí kurz ukončiť v lehote do 2 kalendárnych rokov (na kurz nastúpi deň po tom ako pôvodný kurz prerušil), v prípade, že si kurz nedokončí, tak sa musí zúčastniť nového kurzu.

 • V prípade, že sa kurz s opravnými skúškami v danom roku neorganizuje, opravné lehoty sa automaticky predlžujú.

Pracovné uplatnenie

 

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí. V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL ako jediná organizácia na Slovensku rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s Európskymi štátmi ako aj štátmi sveta združenými v ISIA.  Ako jediná organizácia výuky snežných športov je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

VZDELÁVANIE

LYŽE

SNOWBOARD

Kurz inštruktora snowboardingu I. stupňa "C"

Kurz inštruktora snowboardingu II. stupňa "B"

Cross Coach / Free Style Kurz

Kurz inštruktora snowboardingu III. stupňa "A"

ÚROVEŇ EÚ

EUROSECURITE - Aplin kurz II.

ISIA SKITEST / EUROTEST - Slalomový kurz II.

OSTATNÉ KURZY

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

+421 905 415 955

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2019