Trojstupňové vzdelávanie SAPUL

TROJSTUPŇOVÉ

VZDELÁVANIE

SAPUL je jediným vzdelávacím zariadením na Slovensku, ktoré zabezpečuje kontinuitu vzdelávania učiteľov snežných športov v rámci Európskej únie a sveta. Vzdelávanie SAPUL je výlučne duálnym vzdelávaním a je postavené na štruktúre troch základných stupňov v súlade s kritériami minimum štandardu ISIA.

 

SAPUL ako jediné vzdelávacie zariadenie ponúka svojim absolventom po každom pozitívne ukončenom vzdelávacom stupni adekvátny certifikát, ktorý je plnohodnotne uznávaný v rámci Slovenska a najvyšší stupeň s ukončenou EUROSECURITY skúškou a EUROTESTOM = ISIA SKITESTOM je plne uznaný v ostatných členských štátoch EÚ a ISIA.

 

Certifikát o úspešnom ukončení je možné získať od 18 rokov.

KURZY
SNOWBOARDINGU
KURZY
LYŽOVANIA
ODBORNÉ
PREDNÁŠKY
MEDZINÁRODNÝ
CERTIFIKÁT
ZĽAVY Z
KURZOVNÉHO
Často kladené otázky
Prečo vzdelávanie?

Každá odborná činnosť vyžaduje kvalifikáciu a všeobecne uznávanú úroveň znalostí, ktorej garantom je odborná vzdelávacia inštitúcia, poprípade štát. Rovnako ako iné odborné a remeselné činnosti vykonávané za účelom podnikania, je aj výuka snežných športov činnosťou, ktorá vyžaduje odborné znalosti a schopnosti.

 

SAPUL je jedinou vzdelávacou organizáciou na Slovenskom trhu, ktorá ponúka kontinuitu všeobecne uznávaného vzdelávania na území Európskej únie a ostatných členských štátoch ISIA.

 

Úroveň vzdelávania SAPUL je stanovená legislatívnymi ako aj komerčnými požiadavkami zo strany Ministerstva školstva SR, lyžiarskych škôl združených v Únii LaSŠ a taktiež ISIA MINIMUMSTADARDom.

 

Práve vďaka väzbám na medzinárodné štruktúry je SAPUL schopná svojim absolventom zabezpečiť úroveň vzdelania s ktorým sa uplatnia nie len na domácom, ale aj zahraničnom trhu. SAPUL v spolupráci s Úniou LaSŠ SLovenska svojim absolventom garantuje pracovné uplatnenie v niektorej z členckých škôl Únie LaSŠ už po úspešnom absolvovaní prvého kvalifikačného stupňa v systéme vzdelávania.

 

Úroveň vzdelania, tak ako aj v iných prípadoch, má význam pri uplatňovaní na pracovnom trhu. Majitelia a vedúci lyžiarskych a snowboardových škôl vždy uprednostnia a zvýhodnia zamestnancov s vyššou a kvalitnejšou úrovňou vzdelania.

Ako sa môžem stať učiteľom snežných športov?

Prvým krokom k dosiahnutiu medzinárodne uznaného vzdelania učiteľa snežných športov a získaniu ISIA známky je prihlásiť sa na kurz I. kvalifikačného stupňa.

 

Už po absolvovaní I. stupňa obdržia úspešní absolventi členský preukaz Slovenskej asociácie učiteľov lyžovania a snowboardingu a osvedčenie o absolvovaní príslušného kurzu.

Čo znamenajú jednotlivé stupne?

Vzdelávanie SAPUL je podľa modelu alpských krajín rozdelené do 3 základných stupňov, ktoré sa sústreďujú na výuku začiatočníkov, pokročilých a majstrovskú triedu.

 

Aj napriek tomu, že SAPUL svojim absolventom vydáva osvedčenia o absolvovaní kurzu už po absolvovaní prvého kvalifikačného stupňa, z pohľadu MINIMUMSTANDARDu ISIA sa za učiteľa snežných športov považuje len učiteľ s ukončeným vzdelávacím procesom.

 

Jednotlivé stupne vo vzdelávaní majú teoretický ale aj praktický význam. Náročnosť výuky v praxi sa odráža aj na náročnosti jednotlivých kurzov, pričom vo vyšších stupňoch sa nesleduje len správny metodický výstup ale aj technika voľnej jazdy.

Je toto vzdelávanie uznávané? Uznajú ho aj v zahraničí?

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je ako jediná organizácia na Slovensku členom medzinárodnej organizácie učiteľov snežných športov ISIA a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR je akreditovaným vzdelávacím zariadením.

 

SAPUL ako jediná organizácia na Slovensku už viac ako 30 rokov svojim absolventom ponúka kvalitné a komplexné vzdelanie, ktoré je uznané na území Slovenskej republiky, a to komerčným sektorom, tak aj štátnou správou, ale aj vzdelanie, ktoré je uznávané v členských krajinách EÚ a ostatných členských krajinách združených v ISIA.

Vždy však platí, že plne uznané je až ukončené vzdelanie. Lyžiarske školy a právne predpisy jednotlivých krajín môžu klásť rôzne požiadavky na výkon práce učiteľa snežných športov. Na území EÚ je plne rozpoznávaná ISIA známka a ISIA CARD

Uznáva SAPUL kurzy aj od iných inštitúcií?

Vzdelávania SAPUL sa môžu zúčastňovať výhradne členovia SAPUL.

 

Vstup do vzdelávania SAPUL z iných vzdelávacích inštitúcií je možný len po absolvovaní preškoľovacieho kurzu, ktorého cieľom je preverenie uchádzačových schopností a vedomostí so štandardmi SAPUL.

 

Na preškoľovací kurz sa môžu prihlásiť členovia organizácií s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok s úspešne ukončeným I. kvalifikačným stupňom.

  • Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA)

  • Snowboardovej asociácie Slovenska (SAS)

SAPUL uznáva vzdelanie zo vzdelávacích inštitúcií združených v ISIA.

ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA

Štruktúra vzdelávania SAPUL je postavená na troch stupňoch podľa minimum štandardu ISIA a požiadavkách EÚ. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu získavajú absolventi každého kvalifikačného stupňa právoplatný certifikát. Vzdelávací proces je zavŕšený ISIA SKITESTOM / EUROTESTOM, ktorý podľa vzoru francúzskeho práva stojí nad jednotlivými kvalifikačnými stupňami a je plne uznaný v rámci EÚ a členských štátoch ISIA.

 
ŠTRUKTÚRA PRE LYŽE
I. STUPEŇ

Prvý stupeň je základným a úvodným krokom do celého vzdelávania SAPUL. 10 dňové školenia sú orientované na prípravu učiteľa lyžovania alebo snowboardingu na najnižšej úrovni.

II. STUPEŇ

Zdokonaľovací výcvik pre učiteľov snežných športov s minimálnou praxou 80 hodín. II. kvalifikačný stupeň je náročnejší nie len po technickej ale aj fyzickej stránke z dôvodu jázd v teréne.

III. STUPEŇ

Kurzy III. kvalifikačného stupňa sú určené pre majstrovskú triedu. Tento stupeň pozostáva z niekoľkých čiastkových kurzov, ktorých absolvovanie otvára cestu k ISIA známke.

kurz / skúška

stupeň

ISIA standard

 
Mapa členských krajín ISIA
 VZDELANIE 
S MEDZINÁRODNÝM
CERTIFIKÁTOM

SAPUL ponúka komplexné trojstupňové vzdelávanie pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu pracujúcich v lyžiarskych a snowboardových školách. Vzdelávanie SAPUL je uznávané v SR a vo všetkých členských štátoch ISIA.

 

Ako jediná vzdelávacia organizácia na Slovensku je SAPUL ​členom medzinárodnej organizácie učiteľov snežných športov ISIA, ktorá zastrešuje 37 členských štátov na piatich svetových kontinentoch.

Ukončené vzdelávanie SAPUL je platné v EÚ a vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi medzinárodnej organizácie ISIA. Uznanie licencie učiteľa snežných športov závisí od platnej legislatívy konkrétnych krajín a podmienok jednotlivých lyžiarskych škôl.

 

Pred výjazdom do zahraničia sa preto vopred oboznámte s požiadavkami lyžiarskych škôl, ktoré môžu klásť rôzne nároky na úroveň dosiahnutého vzdelania.

 

Vo všeobecnosti platí, že licencia „C“ nemusí byť automaticky uznaná v celom svete a lyžiarske školy môžu požadovať minimálne licenciu „B“ alebo
ISIA STAMP.