PREŠKOĽOVACÍ KURZ

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen International Ski Instructors Association a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje preškoľovací kurz učiteľov lyžovania / snowboardingu I. kvalifikačného stupňa.

 

Kurzy pre členov SLA, SAS, SSA a SAPUL

Preškoľovací kurz je určený pre členov organizácií SLA, SAS a SSA s platnou členskou známkou na daný kalendárny rok, ktorí sa chcú stať členmi SAPUL a tým získajú medzinárodne uznávané vzdelanie v rámci organizácie ISIA a EÚ.

Preškoľovací kurz sú povinní absolvovať aj členovia-čakatelia SAPUL, ktorí si do 1 kalendárneho roka neopravili skúšky z praktickej časti skúšok (metodický výstup).

3 dňový kurz je zameraný na oboznámenie sa s metodikou výučby začiatočníkov po teoretickej aj praktickej stránke. 

Kurz je ukončený skúškami.

Podrobnosti

Detská výuka
Kurz snowboardingu
 

Nasledujúce kurzy

 • PREŠKOĽOVACÍ KURZ PRE ČLENOV SLA, SAS, SSA DECEMBER 2020
  Závažná Poruba
  17. 12. 2020, 18:00 – 20. 12. 2020, 16:00
  Závažná Poruba, Hlavná 550, Závažná Poruba, 2337, 032 02 Závažná Poruba, Slovakia
 • TBD
  PREŠKOĽOVACÍ KURZ PRE ČLENOV SLA, SAS, SSA 2021
  Tatranská Lomnica
  Time is TBD
  Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 96, 062 01 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, Slovensko
 

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?


Na preškoľovacom kurze sa účastníci oboznámia so vzdelávacou štruktúrou SAPUL a medzinárodnými štandardmy ISIA. Počas preškoľovacieho kurzu sú uchádzači preskúšaní zo všetkých skúšok I. kvalifikačného stupňa. Kurz zahŕňa jednodňovú rekapituláciu všetkých cvičení a požiadaviek pre úspešné ukončenie preškoľovacieho kurzu.
Kto sa môže na kurz prihlásiť?


Na preškoľovací kurz učiteľa snežných športov I. kvalifikačného stupňa sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:

 • Dovŕšený vek uchádzača 18 rokov
 • Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie
 • Uchádzač má platnú členskú známku na daný kalendárny rok
 • Uchádzač úspešne absolvoval kurz I. kvalifikačného kurza v SLA, SAS, SSA alebo kurz "C" SAPUL s neúspešným metodickým výstupom, ktorý si neopravil v priebehu kalendárneho roka
Uchádzačom, ktorí nespĺňajú vyššie podmienky nebude umožnené absolvovať kurz bez náhrady.
Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?


Kurz učiteľa lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa predpokladá od účastníka stredne pokročilé znalosti zjazdového lyžovania a snowboardingu. Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť lyžovať alebo snowboardovať. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu, znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni A2 a schopnosť zlyžovať stredne náročnú (červenú) zjazdovku. Upozornenie: tento kurz nie je vhodný pre účastníkov, ktorých je potrebné účiť základné pohybové zručnosti. Takýto kurzant môže byť z kurzu predčasne vylúčený.
Existujú nejaké zľavy z kurzovného?


Únia lyžiarských a snowboardových škôl Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu umožnuje úspešným absolventom kurzu získať jednorázovú finančnú dotáciu v prípade, že sa zaviažú pracovať v nasledujúcej lyžiarskej sezóne pre niektorú z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Všetci uchádzači kurzu, ktorí si uplatnia dotovanú cenu kurzovného sú povinní v prihláške na kurz uviesť špecifický kód niektorej členskej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska. V prípade, že si uchádzač uplatní dotovanú cenu a neuvedie kód lyžiarskej školy, a/alebo bude uchádzač kurzu neúspešný, je povinný Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou kurzovného, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Zobraziť zoznam členských škôl Únie LaSŠ Slovenska »
Ako prebiehajú skúšky?


Kurz I. kvalifikačného stupňa je zavŕšený skúškou z teoretickej, technickej a praktickej časti. Na úspešné absolvovanie kurzu je potrebné zavŕšiť všetky tri skúšky s pozitívnym hodnotením z oboch snežných športov.

 1. Teoretická časť – teoretické znalosti kurzantov sú testované písomnou formou v podobe testu zostaveného zo série odprednášaných prednášok a jazykovej vybavenosti ruského jazyka. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné dosiahnúť minimálne 80 % z každej kapitoly testu.
 2. Technická časť – testuje technické znalosti kurzantov v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu. Tvoria ju ukážky 3 jázd spojených s výukou lyžovania snowboardingu. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné zvládnuť minimálne 2/3 jázd s pozitývnim hodnotením.
 3. Praktická časť – v praktickej časti skúšky je hodnotený metodický výstup kurzantov. Skúška prebieha simuláciou výuky lyžovania a snowboardingu v cudzom jazyku, pričom skúšaný je v úlohe učiteľa, ktorého úlohou je podať teoretický a technicky čo najpresnejší metodický výstup učiteľa snežných športov.
Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?


Základné poistenie na horách, v prípade zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipassu je v cene skipassu. V stredisku je možné priplatiť si individuálne poistenie prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE. Poistenie pokrýva náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horách. Určené je pre občanov SR, ako aj iných štátnych príslušníkov, ktorí navštívia hory na Slovensku. Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní.

KURZ UČITEĽA
SNOWBOARDINGU „B“

Kurz inštruktora  II. kvalifikačného stupňa o dĺžke 10 dní je nadväzujúcim  kurzom   po kurze   I. kvalifikačného stupňa v systéme vzdelávania SAPUL. Kurz je náročnejší nielen v technickom prevedení ukážok jednotlivých oblúkov, ale aj po kondičnej stránke z dôvodu  jázd v teréne. 

PRIHLÁSIŤ SA
Duálny kurz C
Skúška snowboard
 

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske a snowboardové oblečenie

Lyžiarska a snowboardová výstroj (skialpinistická výstroj nie je vhodná)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Písacie pomôcky a zošit

Dve fotografie s rozmerom 3,5 x 4,5 cm (ako na pas).

Osobné doklady

Pracovné uplatnenie

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí. V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.