top of page
Podmienky spracúvania osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)


Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Kým ste na tejto webovej stránke, zbierajú sa takzvané užívateľské údaje, ako je napríklad typ prehliadača a použitá verzia, webová stránka, z ktorej ste sa dostali na našu stránku, dátum a čas prístupu, adresa internetového protokolu (ktorá je však do takej miery anonymizovaná, že neumožňuje vytušiť nič o jednotlivých osobách) a údaje o poskytovateľovi prístupového systému na internete.

 

Tieto údaje používame iba na správny prenos obsahu našej webovej stránky, optimalizáciu obsahu našej stránky, vrátane reklamy, zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti našich IT systémov a technológie webových stránok, a na poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sú potrebné na účely trestného stíhania v prípade kybernetických útokov.

 

Osobné údaje návštevníkov webových stránok nie sú využívané na vyvodenie akýchkoľvek záverov týkajúcich sa dotknutej osoby. Údaje obsiahnuté v logoch servera sa uchovávajú osobitne, mimo všetkých osobných údajov, ktoré poskytla dotknutá osoba.

Ďalšie údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, alebo akékoľvek iné osobné údaje, sa zbierajú len vtedy, ak takéto údaje poskytnete dobrovoľne.

Článok I.
Základné informácie

1. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia a zákona je občianske združenie Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu Tatranská Lomnica 13, 059 60  Vysoké Tatry,
IČO: 17084423, DIČ: 2021462883, (ďalej len „SAPUL“), ktoré vymedzilo účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

2. Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

3. Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú je každý návštevník týchto webových stránok, člen o.z. SAPUL alebo záujemca o kurz organizovaný Prevádzkovateľom, vrátane vás.

4. Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 20. 2. 2021 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.

Článok II.
Účel spracúvania osobných údajov

1. členov SAPUL:

Členstvo v SAPUL je dobrovoľné. Dotknuté osoby poskytujú svoje osobné údaje SAPUL slobodne a za účelom:

1.1) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vedenia pedagogickej dokumentácie na základe predmetného zákona;

1.2) za účelom vystavenia osvedčenia o  vzdelávacej aktivite;

1.3) za účelom vystavenia členského preukazu člena SAPUL inštruktora lyžovania alebo snowboardingu;

1.4) za účelom e–mailového zasielania ponúk organizovaných kurzov SAPUL pre zvýšenie kvalifikácie, doškolenie a preškolenie členov;

1.5) zabezpečenia práv a povinností členov podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení;

1.6) zabezpečenia práv a povinností podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení;

1.7) reklamnej, propagačnej, marketingovej činnosti prevádzkovateľa.

2. záujemcov o kurz inštruktora lyžovania alebo snowboardingu:

Osoby, ktoré ešte nie sú členmi SAPUL a majú záujem zúčastniť sa kurzov organizovaných SAPUL a Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, Tatranská Lomnica 13, 05960 Vysoké Tatry, IČO: 42027993, DIČ: 2022073944, (ďalej len „Únia LaSŠ“) alebo členovia SAPUL prihlasujúci sa na kurzy SAPUL, poskytujú svoje osobnú údaje za účelom:

2.1) evidencie menného zoznamu účastníkov kurzu;

2.2) objednania a zabezpečenia ubytovacích služieb u poskytovateľa ubytovacích služieb počas trvania kurzu, a to len v prípade, ak záujemca o kurz vo svojej prihláške explicitne prejaví záujem o ubytovacie služby v konkrétnom ubytovacom zariadení;

2.3) objednania a zabezpečenia skipassu pre dotknutú osobu u poskytovateľa dopravných služieb (lanovkovej spoločnosti) počas trvania kurzu, a to len v prípade, ak dotknutá osoba vo svojej prihláške explicitne prejaví záujem o skipass počas trvania kurzu;

2.4) archivácie účastníkov kurzu a výsledku a hodnotenia účastníkov kurzu;

Článok III.
Kategórie spracúvaných osobných údajov

1. o členoch SAPUL:
 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, vek, miesto narodenia, pohlavie;

 • vzdelanie, unikátne číslo osoby (UČO člena), štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, korešpondenčná adresa;

 • adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, zdravotné informácie (overenie zdravotnej spôsobilosti), podpis, fotografia, audio/video záznam, číslo bankového účtu;

 • číslo občianskeho preukazu, číslo cestovného pasu, druh športu;

 • druh vykonávanej odbornej činnosti v šport, právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy, výsledky zo vzdelávania, čestné štátne tituly a ocenenia, príslušnosť k športovým organizáciám, klubom, súkromným lyžiarskym a snowboardovým školám, dátumy účastí na kurzoch;

 • dátum úhrady členských príspevkov, označenie zdrojovej evidencie;

 • druh odbornej činnosti v športe, číslo dokladu o odbornej spôsobilosti;

 • dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená;

 • označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, údaj o overení bezúhonnosti, údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka, dátum vzniku oprávnenia na podnikanie, dátum ukončenia podnikania, obdobie pozastavenia podnikania.

2. o záujemcoch o kurz inštruktora lyžovania alebo snowboardingu:
 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie;

 • korešpondenčná adresa; adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo bankového účtu;

 • druh športu;

 • dátumy účastí na kurzoch;

 • dátum úhrady kurzovného;

 • druh odbornej činnosti v športe;

 • zamestnávateľ;

Článok IV.
Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať len tak dlho, ako to bude nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje zbierali, no v každom prípade nie kratšie, než to vyžadujú príslušné ustanovenia o uchovávaní osobných údajov, a potom budeme pravidelne vymazávať tieto osobné údaje.

Článok V.
Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:

5.1) osobám, ktoré v mene Prevádzkovateľa mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky Prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa;

5.2) súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;

5.3) osobám, ktoré pre prevádzkovateľa vyhotovujú tlač členských preukazov, osvedčení o nadobudnutom vzdelaní, diplomov, certifikátov, prihlášok, alebo iných interných dokumentov;

5.4) osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku jeho služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom;

5.5) osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú zabezpečenie a ochranu jeho služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú, a to výlučne za týmto účelom;

5.6) osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie jeho služieb a webovej lokality;

5.7) osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dodávame, že predmetná kategória osôb nebude môcť vaše osobné údaje použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od Prevádzkovateľa);

5.8) osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú dodávky odbornej vzdelávacej činnosti za účelom vedenia kurzov inštruktorov lyžovania a snowboardingu. Tieto osoby nesmú využiť osobné údaje členov SAPUL na svoje vlastné účely a prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi členov SAPUL len počas trvania predmetného kurzu;

5.9) Prevádzkovateľ je členom Slovenskej lyžiarskej asociácie, Karpatská 15, 058 01 Poprad, IČO: 421 33 700 (ďalej len „SLA“), v súlade s § 16  zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Na základe platnej zmluvy o spolupráci a interných predpisov SLA a SAPUL sú osobné údaje členov SAPUL poskytované SLA, a to v rozsahu ustanovenom v zmluve o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom. Viac informácií o SLA nájdete na: www.slovak-ski.sk.

5.10) Prevádzkovateľ je členom medzinárodnej organizácie International Ski Instructors Association (ďalej len „ISIA“) s pôsobnosťou v 37 krajinách, ktorá sídli vo Švajčiarsku. Ako riadny člen ISIA je Prevádzkovateľ na základe interných predpisov a zmlúv povinný poskytnúť ISIA osobné údaje členov SAPUL v prípade, ak člen SAPUL preukázateľným spôsobom vyjadrí záujem o nákup ISIA známky

Do ISIA sú poskytované tieto osobné údaje dotknutých osôb za účelom evidencie v medzinárodnej databáze inštruktorov snežných športov, po dobu platnosti ISIA známky, alebo pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o zmazanie príslušných osobných údajov:

 • meno a priezvisko;

 • dátum narodenia;

 • pohlavie;

 • email;

 • nadobudnuté vzdelanie v rámci vzdelávania SAPUL;

 • dátum posledného doškoľovacieho kurzu;

 • dátum exspirácie platnosti doškoľovacieho kurzu.

Švajčiarsko je nečlenskou krajinou EÚ s medzinárodne garantovanými pravidlami pre ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR. Viac o ISIA na: www.sia.ski.

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.​
 

Článok VI.
Doba spracúvania osobných údajov

Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. do doby zrušenia vášho členstva, archivácie dosiahnutého vzdelania v rámci vzdelávania SAPUL, alebo archivácie odhlášky z občianskeho združenia) Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona.

Článok VII.
Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 

Článok VII.
Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: sekretariat(a)sapul.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
 

Článok VIII.
Povinnosť poskytnutia osobných údajov


Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a slobodne prihlásením sa na kurz organizovaný SAPUL a prihlásením sa za člena SAPUL. Súhlas s poskytnutím osobných údajov môže byť dotknutou osobou kedykoľvek odvolaný zaslaním písomnej odhlášky z občianskeho združenia alebo so žiadosťou o výmaz osobných údajov Prevádzkovateľovi elektronicky na: sekretariat(a)sapul.sk alebo poštou na Sekretariát SAPUL, Tatranská Lomnica 96, 059 60  Vysoké Tatry, Slovensko.

Dávame do pozornosti, že odvolanie súhlasu alebo nevyslovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov môže ovplyvniť dosiahnutie účelu, pre ktorý bol alebo mal byť tento súhlas udelený, pokiaľ tento účel nie je možné dosiahnuť inak.

Všetky osobné údaje musia byť dotknutou osobou uvedené pravdivo. V prípade zmeny niektorého z osobných údajov je dotknutá osoba povinná bezodkladne o takejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, a to odoslaním informácie na adresu sídla sprostredkovateľa alebo doručením informácie v elektronickej verzii emailom na adresu: sekretariat(a)sapul.sk.

V prípade akýchkoľvek dotazov k spracúvaniu osobných údajov kontaktujte sprostredkovateľa emailom na adrese sekretariat(a)sapul.sk.

Cookies
Podmienky cookies

SAPUL používa súbory cookie na tejto webovej stránke, aby vám mohla ponúknuť svoje služby. Máte možnosť zabrániť uchovávaniu alebo inštalácii súborov cookie vhodnou zmenou nastavení vášho prehliadača. Okrem toho môžete kedykoľvek vymazať už vytvorené súbory cookie prostredníctvom vášho prehliadača alebo iného počítačového programu. To sa dá urobiť vo všetkých populárnych prehliadačoch.

 

Zdôrazňujeme, že v tomto prípade možno nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie na tejto webovej stránke.

Čo sú Cookies?

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.

Prečo používame súbory Cookies
 • kvôli správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces registrácie na kurzy s čo najmenšími ťažkosťami,

 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie,

 • pri vyhodnocovaní uživateľského správania na našich webových stránkach,

 • na cielenie a meranie konverzií personalizovaných reklám.

Ako vymazať alebo zablokovať Cookies

Zobraziť, zmeniť a nastaviť ukladanie Cookies spoločnosťou Google si môžete kontrolovať nainštalovaním rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk.

 

Z ukladania Cookies spoločnosťou Google sa môžete úplne odhlásiť po naištalovaní rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 

Pre zablokovanie Cookies ostatných poskytovateľov upravte nastavenia internetového prehliadača alebo zákážte používanie súboro Cookies vo Vašom prehliadači.

 

Prostredníctvom bezpečnostných nastavení vášho prehliadača si môžete sami vybrať, či sa Cookies budú ukladať, a to napríklad tak, že nebudete hneď od začiatku akceptovať žiadne Cookies alebo tieto budete akceptovať len na požiadanie, alebo sa rozhodnete, že Cookies budú po každom ukončení prehliadania webových stránok vymazané.

 

Návod na správu Cookies podľa Vášho prehliadača:

Aké súbory cookie používame?

Súbory cookie používané na našich stránkach môžeme z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "session cookie", ktoré sú dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len dokým ho nezatvoríte, a dlhodobé tzv. "persistent cookie", ktoré zostávajú na Vašom zariadení uložené oveľa dlhšie alebo dokým ich ručne neodstránite (doba uloženia súborov cookie na Vašom zariadení závisí na nastaveniach cookie a nastaveniach Vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, ich môžeme rozdeliť na:
 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie,

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú,

 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "cookie tretích strán"). Podľa týchto údajov sa Vás však nedá identifikovať.

Nami používané cookies nám umožňujú vylepšiť naše webové stránky.

Aké analytické nástroje využívame?

 

1. Google Analytics

Naša webová stránka používa Google Analytics, analytickú službu, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA („Google“). Webová analytika je zber, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Webová analytická služba okrem iného zbiera aj údaje o webovej stránke, z ktorej daná osoba navštívila príslušnú stránku (takzvaný „referrer“), ktoré podstránky navštívila, alebo ako často a ako dlho si prehliadala podstránku. Webová analytika sa používa hlavne na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a prínosov reklám na internete.

Prevádzkovateľ používa aplikáciu „_gat._anonymizeIp“ na získanie webovej analytiky prostredníctvom Google Analytics. Keď sa dotknutá osoba dostane na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pomocou tejto aplikácie Google zostruční IP adresu internetového prepojenia dotknutej osoby a anonymizuje ju.

Účelom nástroja Google Analytics je analyzovať prenos údajov na našej webovej stránke. Google používa získané údaje a informácie okrem iného aj na vyhodnotenie používania našej webovej stránky a poskytovanie on-line správ, ktoré uvádzajú aktivity na našej stránke, a na poskytovanie iných služieb týkajúcich sa používania našej webovej stránky.

Nástroj Google Analytics umiestni súbor cookie do IT systému dotknutej osoby. Len čo sa súbor cookie uloží, Google môže analyzovať používanie našej webovej stránky. Pri každom otvorení niektorej z individuálnych stránok tejto webovej stránky prehliadač v IT systéme dotknutej osoby automaticky odošle údaje cez Google Analytics na účely on-line reklamy a vyúčtovania provízií Googlu. Pri tomto technickom postupe spoločnosť Google získava vedomosti o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktorá spoločnosti Google okrem iného slúži na to, aby pochopila, odkiaľ pochádzajú a odkiaľ klikajú návštevníci stránky, a následne mohla pripraviť vyúčtovanie provízií.

Súbor cookie sa používa na uchovávanie osobných informácií, ako je čas prístupu, miesto, odkiaľ dotknutá osoba získala prístup k stránke, a ako často navštevovala našu stránku. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa takéto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového prístupu použitého dotknutou osobou, budú prenášať do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Google uchováva tieto osobné údaje v USA a technickými opatreniami ich môže poskytnúť tretím stranám.

Ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte, dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť používaniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky zodpovedajúcou zmenou nastavení používaného prehliadača, a tak trvalo zabrániť používaniu súborov cookie. Takáto zmena nastavení prehliadača by takisto zabránila nástroju Google Analytics používať súbory cookie v IT systéme dotknutej osoby. Okrem toho možno kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré nástroj Google Analytics už používa, a to prostredníctvom prehliadača alebo iných počítačových programov.

Dotknutá osoba má navyše možnosti namietať voči tomu, aby nástroj Google Analytics zbieral údaje súvisiace s používaním tejto webovej stránky, ako aj voči tomu, aby Google tieto údaje spracúval. Za týmto účelom si dotknutá osoba musí stiahnuť prídavnú funkciu prehliadača z adresy: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať ju. Táto prídavná funkcia prehliadača cez JavaScript hovorí nástroju Google Analytics, že nemôže prenášať do Google Analytics žiadne údaje a informácie o návšteve internetových stránok. Spoločnosť Google považuje inštaláciu prídavnej funkcie prehliadača za námietku. Ak sa IT systém dotknutej osoby potom vymaže, naformátuje alebo znova nainštaluje, táto dotknutá osoba musí potom znova nainštalovať prídavnú funkciu prehliadača, aby deaktivovala Google Analytics.

Ďalšie informácie a príslušné interné zásady spoločnosti Google týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na:

 

Ak nechcete prijímať cookies, môžete upraviť nastavenie Vášho prehliadača. Funkcia nápovedy priamo vo vašom prehliadači vysvetľuje ako zmeníte toto nastavenie. Môžete tiež navštíviť web www.aboutcookies.org, ktorý obsahuje komplexné informácie o tom, ako spravovať súbory cookies v širokej škále prehliadačov.

Prosíme berte na vedomie, že vďaka blokovaniu cookies nemusíte byť schopní naplno využívať všetky funkcie týchto webových stránok, najmä používanie rezervačného systému pre dokončenie rezervácie.

2. Google AdWords

Táto webová stránka používa program online inzercie „Google AdWords“ a v rámci neho nástroj na sledovanie konverzií spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Používame ponuku programu Google AdWords, aby sme pomocou reklamných nástrojov (tzv. Google AdWords) upozornili na externých webových stránkach na naše atraktívne ponuky. Na základe údajov o reklamnej kampani dokážeme zistiť, aká je úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení. Naším cieľom je zobrazovať vám reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom, vytvoriť webovú stránku, ktorá by bola pre vás atraktívnejšia, a dosiahnuť férovú kalkuláciu nákladov na reklamu.

Súbor cookie na sledovanie konverzií sa umiestni, keď používateľ klikne na reklamu zobrazenú na Google pomocou nástroja AdWords. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítačovom systéme. Tieto súbory cookie strácajú platnosť spravidla po 30 dňoch a nedajú sa použiť na identifikáciu osoby. Ak používateľ navštívi určité stránky na tejto webovej lokalite a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môže Google a naša spoločnosť získať informáciu o tom, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi služby Google AdWords je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookie teda nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie slúžia na zostavovanie štatistík o konverziách pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli využívať sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia, aký je celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľov. Ak si neželáte takéto sledovanie, môžete túto funkciu zablokovať zakázaním súboru cookie na sledovanie konverzií spoločnosti Google v používateľských nastaveniach vášho internetového prehliadača. Následne nebudete zahrnutí do štatistík súvisiacich so sledovaním konverzií. Naša spoločnosť používa službu Google AdWords na základe oprávneného záujmu o cielenú reklamu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ. Na nasledujúcej internetovej adrese nájdete ďalšie informácie o pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Súbory cookie pre predvoľby reklám môžete natrvalo deaktivovať tak, že ich zakážete v príslušných nastaveniach vášho prehliadacieho softvéru, alebo si môžete stiahnuť a nainštalovať doplnok pre prehliadač dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Upozorňujeme však, že ak zakážete súbory cookie, nemusia určité funkcie tejto webovej stránky fungovať vôbec alebo budú fungovať len v obmedzenom rozsahu.

3. Facebook Pixel

Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing poskytované spoločnosťou Facebook, Inc., 1 Hacker Way
Menlo Park, California 94025, USA.

 

Pomocou Facebook Conversion Pixel môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekdo klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať.

 

Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná. Bližšie informácie o účelu a objemu získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako i možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook.

 

Pokiaľ si neprajete dostávať reklamu podľa vašich záujmov, môžete pomocou nastavení Cookies pre tento účel deaktivovať. 

4. Smartlook

Užívateľov týchto webových stránok nepretržite nahráva nástroj Smartlook od spoločnosti Smartlook.com, s.r.o., Šumavská 524/31 602 00 Brno, ČR, IČO: 09508830 DIČ: CZ09508830, ktorý nepretržite zaznamenáva videozáznam pohyb návštevníkov týchto webových stránok.

Tento nástroj nám umožňuje vyberať a sledovať jednotlivé nahrávky užívateľov podľa navštívenej URL, použitého zariadenia, alebo mesta, v ktorom sa užívateľ nachádza.

Nahrávanie je nepretržité a zachytáva pohyb každého návštevníka webu. Záznam je však anonymný a nástroj nesníma obsahy formulárov, čísla platobných kariet, emailové adresy, telefónne čísla, a iné osobné údaje návštevníkov webových stránok.

Nástroj Smartlook nám ďalej umožňuje vytvárať Heatmapy, Funnely a Rage clicky užívateľov, vďaka čomu dokážeme lepšie prispôsobovať obsah našich webových stránok poskytovať tak lepšie užívateľské prostredie.

5. Google Tag Manager

Táto webová stránka používa Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager sa používa na správu značiek webových stránok (časti kódu). Používaním systému Google Tag Manager sa nevytvárajú súbory cookie a nezbierajú žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré za určitých okolností zbierajú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Keď na úrovni domény alebo cookie bola vykonaná deaktivácia, táto zostáva zachovaná pre všetky značky sledovania, ktoré budú implementované prostredníctvom Google Tag Managera. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

Analytické nástroje
bottom of page