top of page

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu. SAPUL, ako jediná organizácia na Slovensku rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s Európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA.  SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov  na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.
O nás

NAŠA VÍZIA

Úroveň telesnej kultúry a športu je jedným zo základných znakov vyspelosti spoločenského života. Lyžovanie tvorí organickú súčasť športového diania.

 

SAPUL si kladie za cieľ skvalitniť výučbu a prípravu (inštruktorov) učiteľov lyžovania a snowboardingu (učiteľov snežných športov) na Slovensku.

 

SAPUL sa významne  podieľa na celkovej reprezentácii našej národnej športovej vyspelosti doma i vo svete. Svojim poslaním prispieva k utužovaniu priateľstva medzi národmi a národnosťami.

NAŠA MISIA

Vzdelávaciu činnosť v SAPULe poskytuje profesionálny lektorský zbor, ktorý je nepretržite vzdelávaný na každoročných koordinačných školeniach na niektorom z rakúskych ľadovcov, no aj na domácich svahoch.

 

Našich školení sa pravidelne zúčastňovali rakúski, českí, maďarskí a poľskí lektori. Naším cieľom, okrem doplnenia noviniek a podkladov pre vzdelávanie učiteľov, bolo pracovať na rozdieloch medzi jednotlivými stupňami vzdelávania v krajinách V4 a Rakúsku.

 

Celá myšlienka organizovania koordinačných stretnutí lektorov vzdelávacích zariadení v rámci EÚ je produktom ISIA a zároveň je praktickým realizovaním cieľa členských štátov EÚ združených v ISIA.

PREČO SAPUL?

SAPUL je jedinou vzdelávacou organizáciou na Slovensku, ktorá ponúka svojim uchádzačom o vzdelanie po každom úspešne zvládnutom stupni vzdelávania konkrétnu kvalifikáciu a začlenenie sa do rodiny inštruktorov snežných športov v rámci EÚ.

 

SAPUL ako jediná organizácia môže svojich členov delegovať na medzinárodné podujatia učiteľov snežných športov.

 

Žiadne vzdelanie absolvované v ktorejkoľvek krajne EÚ nie je automaticky uznané v iných členských krajinách EU – hovorí o tom smernica Rady EÚ č. 36/2005, ktorú ďalej dopĺňa smernica 49b/2016 rady EÚ. Jedine vzdelanie SAPUL Vám umožňuje plnú akceptáciu Vášho vzdelania štátnymi orgánmi členských štátov EÚ.

SLA logo.png
VSTUP DO ISIA

06. mája 1993

SAPUL sa stala členom ISIA ako jediný možný národný zástupca Slovenska a zároveň ako prvé združenie tohto typu z celého bývalého východného bloku. ISIA (International Ski Instructor Association) združuje učiteľov snežných športov a zároveň sa snaží o ich koordináciu v rámci členských štátov EÚ a Sveta, ISIA vypracovala Minimumstandard  učiteľa snežných športov. 

AKREDITÁCIA MŠ

22. júna 2005

SAPUL sa snažila získať Akreditačné povolenie Ministerstva školstva SR už od svojho vzniku. Prvý krát sa to podarilo roku 2005 a SAPUL sa stala oficiálnou vzdelávacou organizáciou v rámci SR. Akreditačné rozhodnutia sú platné na obdobie 5-tich rokov a SAPUL je držiteľom tohto povolenia dodnes.

VZNIK SAPUL

19. októbra 1991

SAPUL vzniká ako dôsledok potrieb komerčných lyžiarskych škôl po zmene politického zriadenia v roku 1989. V tom čase existujúce vzdelávanie v rámci celého Československa nespĺňalo potreby  novovznikajúcich komerčných lyžiarskych škôl. SAPUL postavil svoje vzdelávanie na  modely  vzdelávania alpských krajín, ktoré svojou tradíciou a odborným prístupom predstavovali a predstavujú absolútny vrchol prípravy učiteľov snežných športov.

VYSTÚPENIE Z INTERSKI SR

rok 2003

SAPUL bola zakladajúcim členom INTERSKI SR a jej najdôležitejším a najproduktívnejším zástupcom, o čom hovoria aj úspešné účasti na kongrese INTERSKI v Nosawa-Onsen (Japonsko) a ďalších svetových podujatiach. Po vylúčení INTERSKI SR zo svetového združenia INTERSKI v roku 2003 na Kongrese v Crans-Montane vo Švajčiarsku mala SAPUL ambíciu nahradiť INTERSKI SR vo svetovom združení, avšak tento krok nemal opodstatnenie a SAPUL ani nemohla zastupovať záujmy celého lyžiarskeho hnutia v rámci SR.

VZNIK ÚNIE LaSŠ

rok 2006

Únia lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska vznikla za účelom zjednotenia lyžiarskych škôl, ktoré stoja na princípoch vzdelávania SAPUL. Únia LaSŠ Slovenska poskytuje dotácie uchádzačom o vzdelávanie v SAPUL-e, ktorí sa zaviažu vykonávať odbornú prax pre niektorú z členských lyžiarskych škôl Únie LaSŠ Slovenska.

História
LEKTORI

Náš lektorský zbor tvoria profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami. Všetci člen-ovia lektorského zboru majú dosiahnuté najvyššie vzde-lanie ISIA a aktívne sa podieľajú na metodike vzdelávania SAPUL.

Lektori

STAŇ SA

PROFESIONÁLOM

Zver svoj osud do rúk odborníkov a staň sa aj Ty medzinárodne uznávaným inštruktorom snežných špor-tov.

PRAVIDLÁ VZDELÁVANIA

Pravidlá vzdelávania sú odsúhlasené písomným dokumentom, uznesením rady únie. Tento model len v rôznych modifikáciách sa uplatňuje takmer vo všetkých štátoch EÚ.

PRACOVNÉ UPLATNENIE

Naše združenie vzniklo a jeho činnosť je zameraná na vzdelávanie a prípravu inštruktorov pracujúcich v Slovenských ale aj zahraničných  lyžiarskych a snowboardových školách.

NOVÝ ZÁKON
O ŠPORTE

Nový zákon priniesol z pohľadu nášho fungovania množstvo otázok a pre mnohých z nás mnoho nepochopiteľných až neriešiteľných problémov.

 

Právna úprava

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu bola založená 19. októbra 1991podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov z 27. marca 1990.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je od 06. mája 1993 jediným slovenským zástupcom v International Ski Instructor Association (ISIA), vďaka čomu ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom zabezpečuje všeobecne uznávané vzdelávanie v rámci EÚ a ostatných členských štátoch ISIA.

PRÁVNA ÚPRAVA
bottom of page