top of page

Základné informácie

Názov združenia:

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

Skratka združenia:

SAPUL

Právna forma:

občianske združenie (o.z.)

Sídlo združenia:

IČO združenia:

Tatranská Lomnica 13, 059 60  Vysoké Tatry, Slovensko

17084423

DIČ združenia:

Výkonný orgán:

2021462883

Sekretariát SAPUL

Prezident združenia:

Mgr. Jaroslav Pavelka

Sekretariát

Adresa:

SAPUL,

Tatranská Lomnica 96,

059 60  Vysoké Tatry,

Slovensko

Stránkové dni

Pracovné dni:

Víkendy a sviatky:

Sekretár:

09:30 - 15:00

Zatvorené

Ing. Anita Jezerčáková

FAQ

Často kladené otázky

 • Čo ma na kurze čaká?
  Kurz I. kvalifikačného stupňa je zameraný na úvod do výuky začiatočníkov lyžovania a detí. Zámerom kurzu je čo najrealistickejšie ukázať prácu učiteľa snežných športov v praxi. Budúceho učiteľa naučiť správne metodické a didaktické postupy, v rámci motorického učenia čo najpresnejšie a jednoducho popísať pohybový priebeh jednotlivých cvičení. Na kurze sa každý oboznámi s presnými metodickými postupmi pri odstraňovaní chýb výberom správnej metodickej rady cvičení. Každý účastník prejde podrobnou video-analýzou a zároveň sa túto analýzu začne učiť používať vo svojej budúcej praxi. Desaťdňový program kurzu je náročný na fyzickú a psychickú kondíciu a koncentráciu. Program kurzu účastníkov striedavo vzdeláva po teoretickej tak aj po praktickej stránke. Teoretickú časť kurzu tvoria prednášky, semináre a video-analýzy. Praktickú časť kurzu tvorí zdokonaľovanie techniky jednotlivých cvičení a simulácie metodických výstupov v cudzom jazyku. Účasť na teoretickej ako aj na praktickej časti kurzu je povinná a ospravedlniť je možné max. 1 deň. Denný program kurzu začína spravidla ráno o 8:30 na svahu a končí o 20:30 prednáškami, prípadne až o 22:00 seminármi.
 • Kto sa môže na kurz prihlásiť?
  Na kurz učiteľa I. kvalifikačného stupňa sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky: Dovŕšený vek uchádzača 18 rokov Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie Výnimka: pre neplnoletých účastníkov vo veku 17 rokov, ktorí dovŕšia 18 rokov počas daného roka je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa do prihlášky písomne vyjadril súhlas s účasťou na kurze. Prihlášku a súhlas pre neplnoletých účastnikov kurzu si môžete stiahnuť a vyplniť NA TOMTO ODKAZE.
 • Čo budem po kurze vedieť?
  Na kurze učiteľa lyžovania I. kvalifikačného stupňa sa od uchádzača vyžadujú stredne pokročilé znalosti zjazdového lyžovania alebo snowboardingu (červená zjazdovka). Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí sa chcú naučiť lyžovať alebo snowboardovať. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje, vzhľadom na intenzívny 10 dňový program, dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu a znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.
 • Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?
  Kurz učiteľa lyžovania I. kvalifikačného stupňa predpokladá od uchádzača stredne pokročilé znalosti zjazdového lyžovania. Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí sa chcú naučiť lyžovať. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje vzhľadom na intenzívny 10 dňový program dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu, znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni A2 a schopnosť zlyžovať stredne náročnú (červenú) zjazdovku. Upozornenie: tento kurz nie je vhodný pre účastníkov, ktorých je potrebné účiť základné pohybové zručnosti. Takýto kurzant môže byť z kurzu predčasne vylúčený bez finančnej náhrady!
 • Existujú nejaké zľavy z kurzovného?
  Únia lyžiarských a snowboardových škôl Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu umožnuje úspešným absolventom kurzu získať jednorázovú finančnú dotáciu v prípade, že sa zaviažú pracovať v nasledujúcej lyžiarskej sezóne pre niektorú z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Všetci uchádzači kurzu, ktorí si uplatnia dotovanú cenu kurzovného sú povinní v prihláške na kurz uviesť špecifický kód niektorej členskej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska. V prípade, že si uchádzač uplatní dotovanú cenu a neuvedie kód lyžiarskej školy, a/alebo bude uchádzač kurzu neúspešný, je povinný Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou kurzovného, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu. Zobraziť zoznam členských škôl Únie LaSŠ Slovenska »
 • Ako prebiehajú skúšky?
  Kurz I. kvalifikačného stupňa je zavŕšený skúškou z teoretickej, technickej a praktickej časti. Na úspešné absolvovanie kurzu je potrebné zavŕšiť všetky tri skúšky s pozitívnym hodnotením. Teoretická časť – teoretické znalosti kurzantov sú testované písomnou formou v podobe testu zostaveného zo série odprednášaných prednášok a jazykovej vybavenosti ruského jazyka. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné dosiahnúť minimálne 80 % z každej kapitoly testu. Technická časť – testuje technické znalosti kurzantov v zjazdovom lyžovaní. Tvoria ju ukážky 3 jázd spojených s výukou lyžovania. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné zvládnuť minimálne 2/3 jázd s pozitývnim hodnotením z každého celku. Praktická časť – v praktickej časti skúšky je hodnotený metodický výstup kurzantov. Skúška prebieha simuláciou výuky lyžovania v cudzom jazyku, pričom skúšaný je v úlohe učiteľa lyžovania, ktorého úlohou je podať teoretický a technicky bezchybný metodický výstup učiteľa snežných športov. V prípade, že účastník kurzu nie je v absolvovaní záverečných skúšok úspešný má možnosť si jednotlivé skúšky opraviť na opravných a preškolovacích kurzoch podľa organizačnej štruktúry vzdelávania.
 • Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?
  Základné poistenie na horách, v prípade zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipassu je v cene skipassu. V stredisku je možné priplatiť si individuálne poistenie prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE. Poistenie pokrýva náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horách. Určené je pre občanov SR, ako aj iných štátnych príslušníkov, ktorí navštívia hory na Slovensku. Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní.
Kontaktujte nás

Ďakujeme, vaša správa bola odoslaná.

Bankové spojenie

Bankové spojenie

Číslo účtu:

Názov účtu:

Názov banky:

Adresa banky:

IBAN:

SWIFT/BIC kód:

66 2420 1000 / 1111

SAPUL

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Popradské nábrežie 18, 058 01 Poprad, Slovensko

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

UNCRSKBX

Právna úprava

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu bola založená 19. októbra 1991podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov z 27. marca 1990.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je od 06. mája 1993 jediným slovenským zástupcom v International Ski Instructor Association (ISIA), vďaka čomu ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom zabezpečuje všeobecne uznávané vzdelávanie v rámci EÚ a ostatných členských štátoch ISIA.

bottom of page