top of page

Kurz inštruktora lyžovania "B"

Kurz učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa je ďalším kurzom nasledujúcim po kurze I. kvalifikačného stupňa a trvá 9 dní. Kurz II. kvalifikačného stupňa je náročnejší nielen v technickom prevedení ukážok jednotlivých oblúkov, ale aj po kondičnej stránke z dôvodu jázd v teréne.

 

Druhý kvalifikačný stupeň je pre každého učiteľa snežných športov tým rozhodujúcim krokom, nakoľko uchádzač už získava informácie o zdokonaľovaní samého seba, ale aj o spôsobe výučby zdokonaľovania pohybových zručností klienta na snehu. Od uchádzačov, ktorí už majú základné vzdelanie a požadovanú prax sa očakáva tvorivejší a aktívnejší prístup ako aj spätná väzba a postrehy z vlastných praktických skúseností. Kondičné požiadavky vyplývajú aj s jazdením v náročnejšou teréne. Úspešné zvládnutie kurzu predpokladá bezproblémovú jazdu „čiernej“ zjazdovke.

Podmienkou účasti na kurze "B" je absolvovanie kurzu "D" pre snowboard.

Absolventovi kurzu "B" sa otvára cesta k možnému naplneniu podmienok ISIA, a tým nadobudnúť ISIA známku.

Posledné dva dni kurzu sú ukončené skúškami.

POPIS KURZU

Podrobnosti

*ISIA známku je možné získať po splnení podmienok ISIA minimum štandardu.

Kurz A 1.jpg
10834860_953839447977533_184574367679335
NASLEDUJÚCE KURZY

Nasledujúce kurzy

No upcoming events at the moment
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
 • Čo ma na kurze čaká?
  Kurz I. kvalifikačného stupňa je zameraný na úvod do výuky začiatočníkov lyžovania a detí. Zámerom kurzu je čo najrealistickejšie ukázať prácu učiteľa snežných športov v praxi. Budúceho učiteľa naučiť správne metodické a didaktické postupy, v rámci motorického učenia čo najpresnejšie a jednoducho popísať pohybový priebeh jednotlivých cvičení. Na kurze sa každý oboznámi s presnými metodickými postupmi pri odstraňovaní chýb výberom správnej metodickej rady cvičení. Každý účastník prejde podrobnou video-analýzou a zároveň sa túto analýzu začne učiť používať vo svojej budúcej praxi. Desaťdňový program kurzu je náročný na fyzickú a psychickú kondíciu a koncentráciu. Program kurzu účastníkov striedavo vzdeláva po teoretickej tak aj po praktickej stránke. Teoretickú časť kurzu tvoria prednášky, semináre a video-analýzy. Praktickú časť kurzu tvorí zdokonaľovanie techniky jednotlivých cvičení a simulácie metodických výstupov v cudzom jazyku. Účasť na teoretickej ako aj na praktickej časti kurzu je povinná a ospravedlniť je možné max. 1 deň. Denný program kurzu začína spravidla ráno o 8:30 na svahu a končí o 20:30 prednáškami, prípadne až o 22:00 seminármi.
 • Kto sa môže na kurz prihlásiť?
  Na kurz učiteľa I. kvalifikačného stupňa sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky: Dovŕšený vek uchádzača 18 rokov Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie Výnimka: pre neplnoletých účastníkov vo veku 17 rokov, ktorí dovŕšia 18 rokov počas daného roka je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa do prihlášky písomne vyjadril súhlas s účasťou na kurze. Prihlášku a súhlas pre neplnoletých účastnikov kurzu si môžete stiahnuť a vyplniť NA TOMTO ODKAZE.
 • Čo budem po kurze vedieť?
  Na kurze učiteľa lyžovania I. kvalifikačného stupňa sa od uchádzača vyžadujú stredne pokročilé znalosti zjazdového lyžovania alebo snowboardingu (červená zjazdovka). Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí sa chcú naučiť lyžovať alebo snowboardovať. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje, vzhľadom na intenzívny 10 dňový program, dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu a znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.
 • Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?
  Kurz učiteľa lyžovania I. kvalifikačného stupňa predpokladá od uchádzača stredne pokročilé znalosti zjazdového lyžovania. Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí sa chcú naučiť lyžovať. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje vzhľadom na intenzívny 10 dňový program dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu, znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni A2 a schopnosť zlyžovať stredne náročnú (červenú) zjazdovku. Upozornenie: tento kurz nie je vhodný pre účastníkov, ktorých je potrebné účiť základné pohybové zručnosti. Takýto kurzant môže byť z kurzu predčasne vylúčený bez finančnej náhrady!
 • Existujú nejaké zľavy z kurzovného?
  Únia lyžiarských a snowboardových škôl Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu umožnuje úspešným absolventom kurzu získať jednorázovú finančnú dotáciu v prípade, že sa zaviažú pracovať v nasledujúcej lyžiarskej sezóne pre niektorú z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Všetci uchádzači kurzu, ktorí si uplatnia dotovanú cenu kurzovného sú povinní v prihláške na kurz uviesť špecifický kód niektorej členskej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska. V prípade, že si uchádzač uplatní dotovanú cenu a neuvedie kód lyžiarskej školy, a/alebo bude uchádzač kurzu neúspešný, je povinný Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou kurzovného, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu. Zobraziť zoznam členských škôl Únie LaSŠ Slovenska »
 • Ako prebiehajú skúšky?
  Kurz I. kvalifikačného stupňa je zavŕšený skúškou z teoretickej, technickej a praktickej časti. Na úspešné absolvovanie kurzu je potrebné zavŕšiť všetky tri skúšky s pozitívnym hodnotením. Teoretická časť – teoretické znalosti kurzantov sú testované písomnou formou v podobe testu zostaveného zo série odprednášaných prednášok a jazykovej vybavenosti ruského jazyka. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné dosiahnúť minimálne 80 % z každej kapitoly testu. Technická časť – testuje technické znalosti kurzantov v zjazdovom lyžovaní. Tvoria ju ukážky 3 jázd spojených s výukou lyžovania. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné zvládnuť minimálne 2/3 jázd s pozitývnim hodnotením z každého celku. Praktická časť – v praktickej časti skúšky je hodnotený metodický výstup kurzantov. Skúška prebieha simuláciou výuky lyžovania v cudzom jazyku, pričom skúšaný je v úlohe učiteľa lyžovania, ktorého úlohou je podať teoretický a technicky bezchybný metodický výstup učiteľa snežných športov. V prípade, že účastník kurzu nie je v absolvovaní záverečných skúšok úspešný má možnosť si jednotlivé skúšky opraviť na opravných a preškolovacích kurzoch podľa organizačnej štruktúry vzdelávania.
 • Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?
  Základné poistenie na horách, v prípade zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipassu je v cene skipassu. V stredisku je možné priplatiť si individuálne poistenie prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE. Poistenie pokrýva náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horách. Určené je pre občanov SR, ako aj iných štátnych príslušníkov, ktorí navštívia hory na Slovensku. Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní.
DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškoľovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškoľovacie kurzy trvajú spravidla 3 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa II. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

IMG_20171122_095245_0.jpg
12888618_1255440694484072_76405884452456
POVINNÁ VÝBAVA

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske a snowboardové oblečenie

Lyžiarska a snowboardová výstroj (carvingové lyže a lyže do volného terénu + snowboard)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Písacie pomôcky, zošit a materiály z kurzu "C" (slovníky a skriptá)

Osobné doklady

Batoh

Preukaz SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

bottom of page