II. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen International Ski Instructors Association a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje kurz učiteľov lyžovania II. kvalifikačného stupňa.

 

Kurz učiteľa lyžovania „B“ s 2-dňovým snowboardovým výcvikom

Kurz učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa je ďalším kurzom nasledujúcim po kurze I. kvalifikačného stupňa a trvá 11 dní. Kurz II. kvalifikačného stupňa je náročnejší nielen v technickom prevedení ukážok jednotlivých oblúkov, ale aj po kondičnej stránke z dôvodu jázd v teréne.

 

Druhý kvalifikačný stupeň je pre každého učiteľa snežných športov tým rozhodujúcim krokom, nakoľko uchádzač už získava informácie o zdokonaľovaní samého seba, ale aj o spôsobe výučby zdokonaľovania pohybových zručností klienta na snehu. Od uchádzačov, ktorí už majú základné vzdelanie a požadovanú prax sa očakáva tvorivejší a aktívnejší prístup ako aj spätná väzba a postrehy z vlastných praktických skúseností. Kondičné požiadavky vyplývajú aj s jazdením v náročnejšou teréne. Úspešné zvládnutie kurzu predpokladá bezproblémovú jazdu „čiernej“ zjazdovke.

Súčasťou kurzu B je dvojdňovýdňový základný snowboardový výcvik. Cieľom začiatočníkov je jazda na vleku a oblúk so zmenou zaťaženia, cieľom pokročilých je základný oblúk so zvýšením a celý metodický rad po toto cvičenie.

Dvojdňového výcviku snowboardového výcviku sa nemusia zúčastniť absolventi kurzu "C" Snowboard alebo "C" Dual

Absolventovi kurzu "B" sa otvára cesta k možnému naplneniu podmienok ISIA, a tým nadobudnúť ISIA známku.

Posledné dva dni kurzu sú ukončené skúškami.

Podrobnosti

*ISIA známku je možné získať po splnení podmienok ISIA minimum štandardu.

Kurz A 1.jpg
10834860_953839447977533_184574367679335
 

Nasledujúce kurzy

No upcoming events at the moment
 

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?


Kurz II. kvalifikačného stupeňa je úvodom do duálneho vzdelávania Slovenskej asociácie učiteľov lyžovania a snowboarding, ktoré je postavené na minimum štandarde ISIA. Osnova kurzu predpokladá praktické skúsenosti učiteľa snežných športov, ktorý počas kurzu získava informácie o zdokonaľovaní samého seba, ale aj o spôsobe výučby zdokonaľovania pohybových zručností klienta na snehu.

Technická časť kurzu je na vyššej úrovni od I. kvalifikačného stupňa. Všetky oblúky na lyžiach sú stále zosúvané (drifftované) a paralelné, avšak nie hranené (racové), no celý vonkajší prejav je viac športový. Dôraz kurzu je kladený najmä na technickú časť, kde sa účastníci kurzu oboznamujú s metódami výuky pre pokročilých lyžiarov. Zdokonaľovací výcvik zahŕňa používanie palíc, traverzovanie na hranách, základné paralelné oblúky (dlhé a krátke oblúky), carvingové oblúky (dlhé a krátke oblúky) a jazdu na neupravených tratiach.

Denný program kurzu začína spravidla ráno o 8:30 na svahu a končí o 20:30 prednáškami, prípadne až o 22:00 seminármi.
Kto sa môže na kurz prihlásiť?


Na kurz učiteľa II. kvalifikačného stupňa sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:

  • Uchádzač absolvoval kurz I. kvalifikačného stupňa za posledné 3 roky alebo doškoľovací kurz
  • Uchádzač má min. 80 hodinovú prax v niektorej z členských škôl Únie LaSŠ
  • Uchádzač má platnú členskú známku SAPUL pre daný kalendárny rok
  • Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie
Uchádzačom, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky nebude umožnené absolvovať kurz bez náhrady.
Čo budem po kurze vedieť?


Úspešný absolvent tohto kurzu bude schopný plnohodnotne sa venovať stredne pokročilým klientom, ktorí už zvládli základný výcvik a chceli by posunúť ich jazdenie na vyššiu technickú a dynamickú úroveň. Učiteľ II. kvalifikačného stupňa by mal vedieť aj ako správne používať videoanalýzu, ktorú považujeme za jeden z najefektívnejších spôsobov výučby. Zároveň si účastník tohto kurzu zdokonalí vlastnú techniku aj pri dynamických jazdách.
Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?


Od účastníkov kurzu učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa sa vyžadujú pokročilé jazdecké schopnosti. Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí ešte nedokážu dynamicky jazdiť carvingovou technikou. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu, znalosť anglického a/alebo nemeckého jazyka aspoň na úrovni B1 a schopnosť zlyžovať náročnú (čiernu) zjazdovku a neupravené svahy.
Existujú nejaké zľavy z kurzovného?


Únia lyžiarských a snowboardových škôl Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu umožnuje úspešným absolventom kurzu získať jednorázovú finančnú dotáciu v prípade, že sa zaviažú pracovať v nasledujúcej lyžiarskej sezóne pre niektorú z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Všetci uchádzači kurzu, ktorí si uplatnia dotovanú cenu kurzovného sú povinní v prihláške na kurz uviesť špecifický kód niektorej členskej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska. V prípade, že si uchádzač uplatní dotovanú cenu a neuvedie kód lyžiarskej školy, a/alebo bude uchádzač kurzu neúspešný, je povinný Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou kurzovného, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Zobraziť zoznam členských škôl Únie LaSŠ Slovenska »
Ako prebiehajú skúšky?


Kurz učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa je ukončený skúškou z teoretickej, praktickej a technickej časti. Na úspešné absolvovanie kurzu je potrebné absolvovať všetky tri skúšky s pozitívnym hodnotením.

  1. Teoretická časť – teoretické vedomosti kurzantov sú testované písomnou formou v podobe testu zostaveného zo série odprednášaných prednášok. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné dosiahnúť minimálne 50 % z každej kapitoly testu.
  2. Technická časť – dôraz na tejto úrovni je pri hodnotení kladený na ukážky techniky, ich dokonalosť prevedenia a voľné jazdy vo voľnom teréne alebo na čiernej zjazdovke s predpísanými zmenami rytmu. Testujú sa technické znalosti kurzantov v zjazdovom lyžovaní. Tvoria ju ukážky 3 jázd spojených s výučbou lyžovania (sleduje sa technika jazdy kurzantov) a 3 jázd, kde sa sleduje dynamika a kontrola jazdy kurzantov (1 jazda je na neupravenej zjazdovke, pokiaľ sú na to vhodné podmienky). Na úspešné absolvovanie každej zo spomenutých 2 častí tejto skúšky je potrebné zvládnuť minimálne 2/3 jázd s pozitívnym hodnotením.
  3. Praktická časť – v praktickej časti skúšky je hodnotený metodický výstup kurzantov. Skúška prebieha simuláciou výučby lyžovania v cudzom jazyku, pričom skúšaný je v úlohe učiteľa lyžovania, ktorého úlohou je podať teoreticky a technicky bezchybný metodický výstup učiteľa lyžovania. V pedagogickom výstupe sa kladie dôraz na analýzu chýb, správny výber terénu ako aj správne postupy pri odstraňovaní chýb
V prípade, že účastník kurzu nie je v absolvovaní záverečných skúšok úspešný má možnosť si jednotlivé skúšky opraviť na opravných a preškolovacích kurzoch podľa organizačnej štruktúry vzdelávania.
Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?


Základné poistenie na horách, v prípade zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipassu je v cene skipassu. V stredisku je možné priplatiť si individuálne poistenie prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE. Poistenie pokrýva náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horách. Určené je pre občanov SR, ako aj iných štátnych príslušníkov, ktorí navštívia hory na Slovensku. Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškoľovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškoľovacie kurzy trvajú spravidla 3 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa II. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

IMG_20171122_095245_0.jpg
12888618_1255440694484072_76405884452456
 

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske a snowboardové oblečenie

Lyžiarska a snowboardová výstroj (carvingové lyže a lyže do volného terénu + snowboard)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Písacie pomôcky, zošit a materiály z kurzu "C" (slovníky a skriptá)

Osobné doklady

Batoh

Preukaz SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.