top of page

Druhý stupeň je pre každého učiteľa snežných športov tým rozhodujúcim krokom vo vzdelávaní, nakoľko absolvent získava informácie o zdokonaľovaní samého seba, ale aj o spôsobe výučby zdokonaľovania pohybových zručností klienta.

Od uchádzačov, ktorí už majú základné vzdelanie a požadovanú prax sa očakáva tvorivejší a aktívnejší prístup ako aj spätná väzba a postrehy z vlastných praktických skúseností. Kondičné požiadavky vyplývajú aj s jazdením v náročnejšou teréne. Úspešné zvládnutie kurzu predpokladá bezproblémovú jazdu na „čiernej“ zjazdovke.

Úspešný absolvent druhého stupňa sa je schopný plnohodnotne venovať stredne pokročilým klientom, ktorí už zvládli základný výcvik a chceli by posunúť ich jazdenie na vyššiu technickú a dynamickú úroveň.

 

Učiteľ II. kvalifikačného stupňa je schopný správne používať videoanalýzu, ktorá patrí medzi jeden z najefektívnejších spôsobov výučby techniky jazdy. Zároveň si účastník tohto kurzu zdokonalí vlastnú techniku aj pri dynamických jazdách.

DRUHÝ

 KVALIFIKAČNÝ 

STUPEŇ

Často kladené otázky

Prečo vzdelávanie?

Každá odborná činnosť vyžaduje kvalifikáciu a všeobecne uznávanú úroveň znalostí, ktorej garantom je odborná vzdelávacia inštitúcia, poprípade štát. Rovnako ako iné odborné a remeselné činnosti vykonávané za účelom podnikania, je aj výuka snežných športov činnosťou, ktorá vyžaduje odborné znalosti a schopnosti.

SAPUL je jedinou vzdelávacou organizáciou na Slovenskom trhu, ktorá ponúka kontinuitu všeobecne uznávaného vzdelávania na území Európskej únie a ostatných členských štátoch ISIA.

Úroveň vzdelávania SAPUL je stanovená legislatívnymi ako aj komerčnými požiadavkami zo strany Ministerstva školstva SR, lyžiarskych škôl združených v Únii LaSŠ a taktiež ISIA MINIMUMSTADARDom.

 

Práve vďaka väzbám na medzinárodné štruktúry je SAPUL schopná svojim absolventom zabezpečiť úroveň vzdelania s ktorým sa uplatnia nie len na domácom, ale aj zahraničnom trhu. SAPUL v spolupráci s Úniou LaSŠ Slovenska svojim absolventom garantuje pracovné uplatnenie v niektorej z členckých škôl Únie LaSŠ už po úspešnom absolvovaní prvého kvalifikačného stupňa v systéme vzdelávania.

Úroveň vzdelania, tak ako aj v iných prípadoch, má význam pri uplatňovaní na pracovnom trhu. Majitelia a vedúci lyžiarskych a snowboardových škôl vždy uprednostnia a zvýhodnia zamestnancov s vyššou a kvalitnejšou úrovňou vzdelania.

Pre koho sú kurzy II. kvalifikačného stupňa určené?

Druhý kvalifikačný stupeň je zameraný na zdokonaľovací výcvik a je preto určený pre všetkých učiteľov snežných športov, ktorí sa rozhodli pokračovať vo vzdelávaní a zdokonaľovaní vlastnej techniky jazdy.

Od účastníkov kurzu učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa sa vyžadujú pokročilé jazdecké schopnosti. Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí ešte nedokážu dynamicky jazdiť vo voľnom terén. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu, znalosť anglického a/alebo nemeckého jazyka aspoň na úrovni B1 a schopnosť zlyžovať náročnú (čiernu) zjazdovku a neupravené svahy.

Kurz II. kvalifikačného stupňa odporúčame všetkým učiteľom snežných športov, ktorí sa rozhodli získať ISIA známku alebo chcú pracovať mimo hraníc Slovenska.

Čo znamenajú jednotlivé stupne?

Vzdelávanie SAPUL je podľa modelu alpských krajín rozdelené do 3 základných stupňov, ktoré sa sústreďujú na výuku začiatočníkov, pokročilých a majstrovskú triedu.

 

Aj napriek tomu, že SAPUL svojim absolventom vydáva osvedčenia o absolvovaní kurzu už po absolvovaní prvého kvalifikačného stupňa, z pohľadu MINIMUMSTANDARDu ISIA sa za učiteľa snežných športov považuje len učiteľ s ukončeným vzdelávacím procesom.

 

Jednotlivé stupne vo vzdelávaní majú teoretický ale aj praktický význam. Náročnosť výuky v praxi sa odráža aj na náročnosti jednotlivých kurzov, pričom vo vyšších stupňoch sa nesleduje len správny metodický výstup ale aj technika voľnej jazdy.

Uznajú mi kurzy II. kvalifikačného stupňa aj v zahraničí?

SAPUL ako jediná organizácia na Slovensku svojim absolventom ponúka kvalitné a komplexné vzdelanie, ktoré je uznané na území Slovenskej republiky, a to komerčným sektorom, tak aj štátnou správou, ale aj vzdelanie, ktoré je uznávané v členských krajinách EÚ a ostatných členských krajinách združených v ISIA.

Ukončené vzdelávanie SAPUL zavŕšené EURO TESTOM je platné v EÚ a vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi medzinárodnej organizácie ISIA. Uznanie licencie učiteľa snežných športov závisí od platnej legislatívy konkrétnych krajín a podmienok jednotlivých lyžiarskych škôl.

 

Pred výjazdom do zahraničia sa preto vopred oboznámte s požiadavkami lyžiarskych škôl, ktoré môžu klásť rôzne nároky na úroveň dosiahnutého vzdelania. 

Licencia B, obzvlášť po obdržaní ISIA známky, je v európskych krajinách uznávaná vo väčšine lyžiarskych a snowboardových škôl. 

Kto sa môže na tieto kurzy prihlásiť?

Na kurz učiteľa II. kvalifikačného stupňa sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:

  • Uchádzač absolvoval kurz I. kvalifikačného stupňa za posledné 3 roky alebo doškoľovací kurz;

  • Uchádzač má min. 80 hodinovú prax v niektorej z členských škôl Únie LaSŠ;

  • Uchádzač má platnú členskú známku SAPUL pre daný kalendárny rok;

  • Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie;

Uchádzačom, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky nebude umožnené absolvovať kurz bez náhrady.

Existuje duálny kurz "B" ?

Nie, druhý kvalifikačný stupeň je obsahovo a technicky ďaleko náročnejší, ako kurzy prvého kvalifikačného stupňa.

 

Z toho dôvodu nie je možné tieto kurzy spojiť a musia sa absolvovať samostatne. 

Čo je preškoľovací kurz?

Preškoľovací kurz je určený pre členov organizácií SLA, SAS a SSA s platnou členskou známkou na daný kalendárny rok, ktorí sa chcú stať členmi SAPUL a tým získajú medzinárodne uznávané vzdelanie v rámci organizácie ISIA a EÚ.

Preškoľovací kurz sú povinní absolvovať aj členovia-čakatelia SAPUL, ktorí si do 1 kalendárneho roka neopravili skúšky z praktickej časti skúšok (metodický výstup).

3 dňový kurz je zameraný na oboznámenie sa s metodikou výučby začiatočníkov po teoretickej aj praktickej stránke. 

Kurz je ukončený skúškami.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškoľovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškoľovacie kurzy trvajú spravidla 3 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa I. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

bottom of page