top of page

Prvý stupeň je základným a úvodným krokom do celého vzdelávania SAPUL. Školenia sú orientované na prípravu učiteľa lyžovania alebo snowboardingu na výuku začiatočníkov a detí na najnižšej úrovni.

Cieľom prvého stupňa je oboznámiť uchádzačov s výučbou začiatočníka a základmi výučby detí.  Absolventi budú schopní správne metodicky, ale aj technicky zvládnuť základné kroky pri vedení výučby skupín a jednotlivcov.

 

Uchádzači kurzu sa stretnú s čo najrealistickejšími ukážkami práce učiteľa snežných športov. Absolventi kurzu sú schopní uplatňovať správne metodické a didaktické postupy a v rámci motorického učenia čo najpresnejšie a jednoducho popísať pohybový priebeh jednotlivých cvičení.

Celé vzdelávanie je veľmi intenzívne a náročné na fyzickú kondíciu. Po praktickej stránke je potrebné zvládnuť ukážky techniky predpísaných cvičení, písomnú skúšku z teórie a metodický výstup vo výbranom cudzom jazyku (angličtina alebo nemčina).

PRVÝ

 KVALIFIKAČNÝ 

STUPEŇ

Často kladené otázky

Prečo vzdelávanie?

Každá odborná činnosť vyžaduje kvalifikáciu a všeobecne uznávanú úroveň znalostí, ktorej garantom je odborná vzdelávacia inštitúcia, poprípade štát. Rovnako ako iné odborné a remeselné činnosti vykonávané za účelom podnikania, je aj výuka snežných športov činnosťou, ktorá vyžaduje odborné znalosti a schopnosti.

SAPUL je jedinou vzdelávacou organizáciou na Slovenskom trhu, ktorá ponúka kontinuitu všeobecne uznávaného vzdelávania na území Európskej únie a ostatných členských štátoch ISIA.

Úroveň vzdelávania SAPUL je stanovená legislatívnymi ako aj komerčnými požiadavkami zo strany Ministerstva školstva SR, lyžiarskych škôl združených v Únii LaSŠ a taktiež ISIA MINIMUMSTADARDom.

 

Práve vďaka väzbám na medzinárodné štruktúry je SAPUL schopná svojim absolventom zabezpečiť úroveň vzdelania s ktorým sa uplatnia nie len na domácom, ale aj zahraničnom trhu. SAPUL v spolupráci s Úniou LaSŠ Slovenska svojim absolventom garantuje pracovné uplatnenie v niektorej z členckých škôl Únie LaSŠ už po úspešnom absolvovaní prvého kvalifikačného stupňa v systéme vzdelávania.

Úroveň vzdelania, tak ako aj v iných prípadoch, má význam pri uplatňovaní na pracovnom trhu. Majitelia a vedúci lyžiarskych a snowboardových škôl vždy uprednostnia a zvýhodnia zamestnancov s vyššou a kvalitnejšou úrovňou vzdelania.

Pre koho sú kurzy I. kvalifikačného stupňa určené?

Kurzy prvého kvalifikačného stupňa sú určené pre všetkých nových inštruktorov lyžovania a snowboardingu. Členom SAPUL sa môže stať len osoba staršia 18 rokov, ktorá úspešne absolvuje jeden z kurzov prvého kvalifikačného stupňa.

Na kurzoch I. kvalifikačného stupňa sa od uchádzača vyžadujú stredne pokročilé znalosti zjazdového lyžovania alebo snowboardingu (červená zjazdovka). Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí sa chcú naučiť lyžovať alebo snowboardovať. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu a základnú znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

Čo znamenajú jednotlivé stupne?

Vzdelávanie SAPUL je podľa modelu alpských krajín rozdelené do 3 základných stupňov, ktoré sa sústreďujú na výuku začiatočníkov, pokročilých a majstrovskú triedu.

 

Aj napriek tomu, že SAPUL svojim absolventom vydáva osvedčenia o absolvovaní kurzu už po absolvovaní prvého kvalifikačného stupňa, z pohľadu MINIMUMSTANDARDu ISIA sa za učiteľa snežných športov považuje len učiteľ s ukončeným vzdelávacím procesom.

 

Jednotlivé stupne vo vzdelávaní majú teoretický ale aj praktický význam. Náročnosť výuky v praxi sa odráža aj na náročnosti jednotlivých kurzov, pričom vo vyšších stupňoch sa nesleduje len správny metodický výstup ale aj technika voľnej jazdy.

Uznajú mi kurzy I. kvalifikačného stupňa aj v zahraničí?

SAPUL ako jediná organizácia na Slovensku svojim absolventom ponúka kvalitné a komplexné vzdelanie, ktoré je uznané na území Slovenskej republiky, a to komerčným sektorom, tak aj štátnou správou, ale aj vzdelanie, ktoré je uznávané v členských krajinách EÚ a ostatných členských krajinách združených v ISIA.

Ukončené vzdelávanie SAPUL zavŕšené EURO TESTOM je platné v EÚ a vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi medzinárodnej organizácie ISIA. Uznanie licencie učiteľa snežných športov závisí od platnej legislatívy konkrétnych krajín a podmienok jednotlivých lyžiarskych škôl.

 

Pred výjazdom do zahraničia sa preto vopred oboznámte s požiadavkami lyžiarskych škôl, ktoré môžu klásť rôzne nároky na úroveň dosiahnutého vzdelania. Vo všeobecnosti platí, že licencia „C“ nemusí byť automaticky uznaná v celom svete a lyžiarske školy môžu požadovať minimálne licenciu „B“ alebo ISIA STAMP.

Čo je kurz „DUAL“ ?

Duálny kurz učiteľa snežných športov, ktorý trvá 15 dní, je novým trendom vo vzdelávaní uznávanom v západných krajinách. Súčasný trh práce vyžaduje od učiteľov, ako od odborníkov) snežných športov, aby ovládali minimálne dva snežné športy.

 

Na tento model nadväzuje aj vzdelávanie SAPUL na vyšších stupňoch. V tomto kurze dokáže uchádzač zvládnuť celkový pedagogický proces pre obe náradia po praktickej aj teoretickej stránke.

Môžem sa prihlásiť na skrátený kurz pre školských pedagógov?

Skrátený kurz I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov je určený výhradne pre pedagógov pracujúcich v slovenskom školstve. Tento kurz predpokladá praktické pedagogické skúsenosti a dobrú fyzickú kondíciu.

Od uchádzačov sa požaduje predloženie dokladu o hlavnom pracovnom pomere v slovenských školách a diplom o pedagogickom minime.

Čo je preškoľovací kurz?

Preškoľovací kurz je určený pre členov organizácií SLA, SAS a SSA s platnou členskou známkou na daný kalendárny rok, ktorí sa chcú stať členmi SAPUL a tým získajú medzinárodne uznávané vzdelanie v rámci organizácie ISIA a EÚ.

Preškoľovací kurz sú povinní absolvovať aj členovia-čakatelia SAPUL, ktorí si do 1 kalendárneho roka neopravili skúšky z praktickej časti skúšok (metodický výstup).

3 dňový kurz je zameraný na oboznámenie sa s metodikou výučby začiatočníkov po teoretickej aj praktickej stránke. 

Kurz je ukončený skúškami.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškoľovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškoľovacie kurzy trvajú spravidla 3 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa I. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

Pracovné uplatnenie

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí.
V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.

bottom of page