top of page

Tretí stupeň pozostáva z niekoľkých čiastkových kurzov, ktorých absolvovanie otvára cestu k ISIA známke. Predpokladom pre úspešné zvládnutie tohto stupňa je znalosť všetkých cvičení I. a II. stupňa, ako aj perfektná technika jazdy. Vzdelávací proces je zavŕšený hodnotením záverečnej kvalifikačnej práce.

Tretí kvalifikačný stupeň je zavŕšením vzdelávania SAPUL a naplnenie minimum štandardu ISIA. Absolventi tretieho kvalifikačného stupňa sú výhradne duálny učitelia snežných športov, preto je potrebné zvládnuť a ovládať minimálne dne snežné náradia.

Uchádzači tretieho kvalifikačného stupňa sa nemusia prihlasovať na jednotlivé čiastkové kurzy chronologicky, ale môžu ich absolvovať v ľubovoľnom poradí, okrem záverečnej časti celého vzdelávania.

Získaním ISIA známky je člen SAPUL zapísaný do medzinárodnej databázy učiteľov snežných športov ISIA.

Predpoklady pre získanie ISIA známky  »

TRETÍ

 KVALIFIKAČNÝ 

STUPEŇ

Často kladené otázky

Prečo vzdelávanie?

Každá odborná činnosť vyžaduje kvalifikáciu a všeobecne uznávanú úroveň znalostí, ktorej garantom je odborná vzdelávacia inštitúcia, poprípade štát. Rovnako ako iné odborné a remeselné činnosti vykonávané za účelom podnikania, je aj výuka snežných športov činnosťou, ktorá vyžaduje odborné znalosti a schopnosti.

SAPUL je jedinou vzdelávacou organizáciou na Slovenskom trhu, ktorá ponúka kontinuitu všeobecne uznávaného vzdelávania na území Európskej únie a ostatných členských štátoch ISIA.

Úroveň vzdelávania SAPUL je stanovená legislatívnymi ako aj komerčnými požiadavkami zo strany Ministerstva školstva SR, lyžiarskych škôl združených v Únii LaSŠ a taktiež ISIA MINIMUMSTADARDom.

 

Práve vďaka väzbám na medzinárodné štruktúry je SAPUL schopná svojim absolventom zabezpečiť úroveň vzdelania s ktorým sa uplatnia nie len na domácom, ale aj zahraničnom trhu. SAPUL v spolupráci s Úniou LaSŠ Slovenska svojim absolventom garantuje pracovné uplatnenie v niektorej z členckých škôl Únie LaSŠ už po úspešnom absolvovaní prvého kvalifikačného stupňa v systéme vzdelávania.

Úroveň vzdelania, tak ako aj v iných prípadoch, má význam pri uplatňovaní na pracovnom trhu. Majitelia a vedúci lyžiarskych a snowboardových škôl vždy uprednostnia a zvýhodnia zamestnancov s vyššou a kvalitnejšou úrovňou vzdelania.

Pre koho sú kurzy III. kvalifikačného stupňa určené?

Druhý kvalifikačný stupeň je zameraný na zdokonaľovací výcvik a je preto určený pre všetkých učiteľov snežných športov, ktorí sa rozhodli pokračovať vo vzdelávaní a zdokonaľovaní vlastnej techniky jazdy.

Od účastníkov kurzu učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa sa vyžadujú pokročilé jazdecké schopnosti. Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí ešte nedokážu dynamicky jazdiť vo voľnom terén. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu, znalosť anglického a/alebo nemeckého jazyka aspoň na úrovni B1 a schopnosť zlyžovať náročnú (čiernu) zjazdovku a neupravené svahy.

Kurz II. kvalifikačného stupňa odporúčame všetkým učiteľom snežných športov, ktorí sa rozhodli získať ISIA známku alebo chcú pracovať mimo hraníc Slovenska.

Čo je skrátený kurz "A" druhé náradie?

Tento kurz je určený pre uchádzačov, ktorí nemajú absolvované duálne vzdelávanie. Skrátený kurz obsahovo pokrýva celý I. kvalifikačný stupeň, avšak kladie sa väčší dôraz na techniku jazdy, nakoľko sa predpokladá, že uchádzači už majú vlastné praktické skúsenosti z metodiky výuky.

Môžem za zúčastniť slalomového kurzu pred Alpin kurzom?

Áno, čiastkové kurzy III. kvalifikačného stupňa môžete absolvovať v ľubovoľnom poradí. Platí však, že pred prihlásením na záverečnú časť vzdelávania musí mať uchádzač absolvované všetky čiastkové kurzy.

Rovnako platí, že pred prihlásením na Alpin kurz musí mať uchádzaš absolvovaný kurz druhého náradia.

Kto sa môže na tieto kurzy prihlásiť?

Na kurz učiteľa II. kvalifikačného stupňa sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:

  • Uchádzač úspešne absolvoval kurz II. kvalifikačného stupňa za posledné 3 roky alebo doškoľovací kurz;

  • Uchádzač má min. 80 hodinovú prax v niektorej z členských škôl Únie LaSŠ;

  • Uchádzač má platnú členskú známku SAPUL pre daný kalendárny rok;

  • Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie;

Uchádzačom, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky nebude umožnené absolvovať kurz bez náhrady.

Ako často sa organizuje záverečná časť "A"?

Záverečná časť "A" sa zvyčajne organizuje raz za 2 až 3 roky v závislosti od počtu záujemcov a snehových podmienok.

V prípade záujmu kontaktujte sekretariát SAPUL.

Čo sú Freestyle a Cross Coach kurzy a prečo ich neorgan

Preškoľovací kurz je určený pre členov organizácií SLA, SAS a SSA s platnou členskou známkou na daný kalendárny rok, ktorí sa chcú stať členmi SAPUL a tým získajú medzinárodne uznávané vzdelanie v rámci organizácie ISIA a EÚ.

Preškoľovací kurz sú povinní absolvovať aj členovia-čakatelia SAPUL, ktorí si do 1 kalendárneho roka neopravili skúšky z praktickej časti skúšok (metodický výstup).

3 dňový kurz je zameraný na oboznámenie sa s metodikou výučby začiatočníkov po teoretickej aj praktickej stránke. 

Kurz je ukončený skúškami.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Učitelia snežných športov III. kvalifikačného stupňa a držitelia ISIA známky a ISIA CARD sú povinní zúčastňovať sa pravidelných doškoľovacích kurzov na 2 dni každé 2 roky alebo 1 deň každý kalendárny rok.

ISIA STAMP

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

bottom of page