top of page

Nový zákon o športe

V realite každodenného diania mnohí z Vás ani nestihli postrehnúť zmenu zákona, ktorý sa nás bezprostredne dotýka – zákona 440/2015 Z.z. o športe. Zmena nás zastihla nepripravených a prišla tak rýchlo, že viacerí až do dnešných dní neboli schopní na túto zmenu reagovať.

Celý zákon bol podpísaný dňa 26.11.2015 a jeho účinnosť bola spustená od 01.01.2016.

Nový zákon priniesol z pohľadu nášho fungovania množstvo otázok a pre mnohých z nás mnoho nepochopiteľných až neriešiteľných problémov.


Však si len povedzme tie základné:

 1. Zákon zrušil živnostenské oprávnenia na výučbu lyžovania a snowboardingu a ďalších snežných športov, čo je asi najzásadnejšia zmena.

 2. Výučba snežných športov tak prestala byť živnosťou s jej ďalšími dôsledkami.

 3. Zákon nám prikazuje registrovať sa v informačnom systéme športu pri MŠ SR.

 4. Zákon hrubým spôsobom zasiahol do našich základných práv a z učiteľa snežných športov, ktorý bol vyslovene zaradený ako subjekt pôsobiaci v cestovnom ruchu, urobil inštruktora športu v súlade s  § 6 zákona 440/2015 Z.z.. Zákon neupresňuje ako sa ďalej výučba lyžovania organizuje. Čo je to lyžiarska škola?

 5. Zákon nevie registrovať odborníka v športe ako právnickú osobu (čiže SROčku, akciovku)

 6. Zapíše obchodný register činnosť športového odborníka právnickej osobe ak nie je zodpovedná osoba spoločníkom? Ako to bude v prípade akciovej spoločnosti?

 7. V zákone sa nepíše a ani nevieme akým subjektom je lyžiarska škola? Je to športová organizácia, je postavená na roveň športového klubu, alebo čo je to vlastne za subjekt?

 8. Zákon v našom prípade vôbec nemyslí na systém kontroly výkonu živností (odbor živnostenskej kontroly už náš predmet podnikania nebude kontrolovať).

 9. Zákon 440/2015 Z.z. dal najväčší úder pod pás všetkým absolventom vysokoškolského vzdelania teda držiteľom odbornej spôsobilosti s kvalifikačným stupňom 4. a 5.. Týmto osobám priam unikátnym spôsobom zobral ich doživotnú kvalifikáciu získanú vysokoškolským štúdiom. Ďalej priam až protiústavným spôsobom znehodnotil kvalifikácie nadobudnuté slovenskými občanmi resp. cudzími občanmi na území Slovenskej republiky a priamo zvýhodnil držiteľov certifikátov o odbornej spôsobilosti zo zahraničia (tieto sú vydávané na dobu neurčitú).

 10. Živnostenské úrady odmietajú uznať vzdelanie dosiahnuté vysokoškolským štúdiom – teda vysokoškolský diplom, z jasného dôvodu, že podľa § 103 ods. 3 zákona o športe č. 440/2015 Z.z.: "Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia." To by v preklade znamenalo, že živnostenské oprávnenie  nadobudnuté na základe takéhoto osvedčenia, alebo zahraničného osvedčenia by nám nikdy nezaniklo.

  1. Žeby zákon o športe diskriminoval slovenských občanov na vlastnom území?

Priatelia v tomto úvodnom liste som sa pokúsil  načrtnúť len zlomok toho čo nám nový zákon pri výkone našej nie športovej, ale podnikateľskej činnosti priniesol a čo nám ešte len prinesie. V následných listoch sa Vám stručne pokúsime opísať ďalšie sporné body a ako to bude fungovať v praxi.


Každopádne naša organizácia bude pripravovať možnosť pre každého úspešného absolventa zatiaľ najvyššieho dosiahnutého vzdelania a člena SAPUL získať osvedčenie aj doživotne uznané podľa nového zákona o športe.

Jaroslav Pavelka  | Prezident SAPUL a Únie LasŠ Slovenska

Comments


bottom of page