top of page
Metodicko-pedagogický kurz pre pedagógov na organizovanie školských lyžiatskych vycvikov
POPIS KURZU

Upozorňujeme, že kurzy pre školských pedagógov momentálne neposkytujeme. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na kurz prvého kvalifikačného stupňa.

KURZ INŠTRUKTORA LYŽOVANIA "C" PRE ŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV

Metodicko-pedagogický kurz učiteľa I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov je prvým a základným kurzom v systéme vzdelávania profesionálov zamestnávaných v školstve na Slovensku.

Tento kurz je určený pre školských pedagógov, ktorí organizujú školské lyžiarske výcviky. 

​Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (bezpečnosť na horách, motorika, náuka o snehu a lavínach, nové trendy, výstroj, výučba detí a ďalšie). Posledný deň kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v cudzom jazyku) a teoretickej časti (písomné skúšky zo všetkých prednášok).

Namiesto desaťdňového klasického kurzu učiteľa „C“ je kurz pre pedagógov skoncentrovaný do intenzívnych 6 dní, nakoľko je predpoklad, že pedagógovia už majú určitú úroveň teoretických a pedagogických znalostí. Vzhľadom na skrátenú formu tohto kurzu sa od účastníkov očakáva dobrá fyzická a technická pripravenosť.

Úspešným absolvovaním kurzu je možné získať platné osvedčenie na organizovanie školských lyžiarskych výcvikov.*

Pozor, absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom snežných športov! Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky.

Podrobnosti

Úroveň:

C

Dĺžka kurzu:

6 dní

ISIA známka:

Nie

Platnosť licencie:

3 roky

Cudzie jazyky:

angličtina / nemčina, ruština

Číslo akreditácie MŠ:

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

2016-6006/24778:6-30AA

96 hodín

pedagogické minimum

-

SAPUL - Metodicko-pedagogický kurz pre školských pedagógov
SAPUL - organizácia školských lyžiarskych výcvikov
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?

Kurz I. kvalifikačného stupňa je zameraný na úvod do výuky začiatočníkov lyžovania a detí. Zámerom kurzu je čo najrealistickejšie ukázať prácu učiteľa snežných športov v praxi. Budúceho učiteľa naučiť správne metodické a didaktické postupy, v rámci motorického učenia čo najpresnejšie a jednoducho popísať pohybový priebeh jednotlivých cvičení.

 

Na kurze sa každý oboznámi s presnými metodickými postupmi pri odstraňovaní chýb výberom správnej metodickej rady cvičení. Každý účastník prejde podrobnou video-analýzou a zároveň sa túto analýzu začne učiť používať vo svojej budúcej praxi.

 

Šesťdňový program kurzu je náročný na fyzickú a psychickú kondíciu a koncentráciu. Program kurzu účastníkov striedavo vzdeláva po teoretickej tak aj po praktickej stránke. Teoretickú časť kurzu tvoria prednášky, semináre a video-analýzy. Praktickú časť kurzu tvorí zdokonaľovanie techniky jednotlivých cvičení a simulácie metodických výstupov. Účasť na teoretickej ako aj na praktickej časti kurzu je povinná a ospravedlniť je možné max. 1 deň.

 

Denný program kurzu začína spravidla ráno o 8:30 na svahu a končí o 20:30 prednáškami, prípadne až o 22:00 seminármi.

Kto sa môže na kurz prihlásiť?

Na kurz učiteľa I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:

 

 • Dovŕšený vek uchádzača 18 rokov

 • Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie

 • Absolvované pedagogické vzdelanie (potrebný doklad)

 • Pracovný pomer v školstve (potrebný doklad)

Čo budem po kurze vedieť?

Cieľom kurzu I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov je oboznámiť uchádzačov s výučbou začiatočníka, resp. skupiny začiatočníkov. Absolvent kurzu dokáže správne metodicky a technicky zvládnuť základné kroky pri vedení skupiny začiatočníkov, čo najpresnejšie zvládnuť požadované ukážky techniky a tieto zosúladiť s teóriou.

Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?

Na kurze učiteľa lyžovania I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov sa od uchádzača vyžadujú stredne pokročilé znalosti zjazdového lyžovania alebo snowboardingu (červená zjazdovka). Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí sa chcú naučiť lyžovať alebo snowboardovať. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje, vzhľadom na intenzívny 6 dňový program, dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu a základnú znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

 

Upozornenie: tento kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorých je potrebné učiť základné pohybové zručnosti. Takýto uchádzač môže byť z kurzu predčasne vylúčený bez finančnej náhrady!

Existujú nejaké zľavy z kurzovného?

Na tento kurz si nie je možné uplatniť žiadnu zľavu ani dotáciu.

Ako prebiehajú skúšky?

Kurz I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov je zavŕšený skúškou z teoretickej, technickej a praktickej časti. Na úspešné absolvovanie kurzu je potrebné zavŕšiť všetky tri skúšky s pozitívnym hodnotením.

 

 1. Teoretická časť – teoretické znalosti kurzantov sú testované písomnou formou v podobe testu zostaveného zo série odprednášaných prednášok a jazykovej vybavenosti ruského jazyka. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné dosiahnuť minimálne 80 % z každej kapitoly testu.
   

 2. Technická časť – testuje technické znalosti kurzantov v zjazdovom lyžovaní. Tvoria ju ukážky 3 jázd spojených s výukou lyžovania. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné zvládnuť minimálne 2/3 jázd s pozitívnym hodnotením z každého celku.
   

 3. Praktická časť – v praktickej časti skúšky je hodnotený metodický výstup kurzantov. Skúška prebieha simuláciou výuky lyžovania v cudzom jazyku, pričom skúšaný je v úlohe učiteľa lyžovania, ktorého úlohou je podať teoretický a technicky bezchybný metodický výstup učiteľa snežných športov.

 

V prípade, že účastník kurzu nie je v absolvovaní záverečných skúšok úspešný má možnosť si jednotlivé skúšky opraviť na opravných a preškolovacích kurzoch podľa organizačnej štruktúry vzdelávania.

Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?

Základné poistenie na horách, v prípade zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipassu je v cene skipassu.

 

V stredisku je možné priplatiť si individuálne poistenie prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE.

 

Poistenie pokrýva náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horách. Určené je pre občanov SR, ako aj iných štátnych príslušníkov, ktorí navštívia hory na Slovensku. Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškolovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškolovacie kurzy trvajú spravidla 2 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa I. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

Kurz učiteľa lyžovania v Tatranskej Lomnici
Kurz inštruktora lyžovania v Tatranskej Lomnici - Lektorsky zbor SAPUL
POVINNÁ VÝBAVA

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske oblečenie

Lyžiarska výstroj vhodná pre zjazdové lyžovanie (skialpinistická výstroj nie je vhodná)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Písacie pomôcky a zošit

Dve fotografie s rozmerom 3,5 x 4,5 cm (ako na pas).

Osobné doklady

CERTIIKÁCIA

Certifikácia

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

Účastníci kurzu "C" pre školských pedagógov sa stávajú plnohodnotnými členmi SAPUL. Po úspešnom zvládnutí všetkých skúšok (aj v cudzom jazyku) získavajú členovia preukaz člena SAPUL a osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní.

V prípade, že účastník neovláda cudzí jazyk, bude mu vystavený len členský preukaz so statusom člen-čakateľ, ktorý si je možné v budúcnosti opraviť (viď organizáciu vzdelávania).

bottom of page